Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Terminų vertimai

Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:05
 
KONSTITUCINIO TEISMO AKTUOSE VARTOJAMI PRANCŪZIŠKI TERMINAI 
Par excellence Tikrasis; tikrąja žodžio prasme
Raison d’être  Pagrindas; paskirtis; prasmė; esmė
Travaux préparatoires Parengiamieji darbai

KONSTITUCINIO TEISMO AKTUOSE VARTOJAMI LOTYNIŠKI TERMINAI 

A priori 

Iš anksto; nepatikrinus faktų; neatsižvelgiant į patirtį (spręsti, daryti išvadą)

Ad hoc 

Esant konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą

Auctoritate rationis

Argumentavimo galia

Audiatur et altera pars 

Tebūnie išklausyta ir antroji pusė

Bona fide

Nuoširdžiai, visai atvirai, sąžiningai (pažodžiui – geru pasitikėjimu)

Conditio sine qua non 

Būtina sąlyga; sąlyga, be kurios neįmanoma ką pradėti

De facto 

Faktiškai; iš tikrųjų

De iure 

Teisiškai; pagal teisę

De lege ferenda

Pagal būsimus įstatymus

Erga omnes 

Dėl visų; visiems

Ex ante 

Iš anksto

Ex lege

Pagal teisę; pagal įstatymą

Ex nunc 

Nuo dabar; ateityje

Ex officio 

Pagal pareigas

Ex post facto

Po fakto 

Expressio unius est exclusio alterius

Vieno [dalyko, asmens] įvardijimas yra kito pašalinimas

Expressis verbis 

Aiškiais žodžiais; tiesiogiai

Impossibilium nulla obligatio est

Niekas neįpareigojamas daryti to, kas neįmanoma

Inter alia

Be kita ko

Inter partes

Tarp šalių

Ipso 

Pats savaime

Ipso facto 

Pačiu faktu; dėl to; savaime

Ipso iure 

Pačia teise; pagal įstatymą; dėl įstatymo

Iura novit curia

Teismas žino teisę

Ius cogens 

Imperatyvi norma

Jus sanguinis 

Kraujo teisė (vaikų, kurių tėvai yra valstybės piliečiai, pilietybės teisė)

Jus soli 

Žemės teisė (vaikų, gimusių tam tikros valstybės teritorijoje, pilietybės teisė)

Lacuna legis 

Teisinio reguliavimo spraga

Lex benignior retro agit

Įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją galią

Lex generalis 

Bendrasis įstatymas

Lex non cogit ad impossibilia

Teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų 

Lex posterior derogat priori

Vėlesnis įstatymas įveikia ankstesnįjį

Lex retro non agit

Įstatymas neturi grįžtamosios galios

Lex specialis 

Specialusis įstatymas

Lex specialis derogat legi generali

Specialusis įstatymas įveikia bendrąjį, specialioji norma yra viršesnė už bendrąją

Locus standi 

Teisė kreiptis į teismą;
pareiškėjo sąsaja su ginčijamu teisės aktu

Mutatis mutandis  

Su būtinais (atitinkamais) pakeitimais

Nemo iudex in propria causa

Niekas negali būti teisėju savo byloje

Non bis in idem

Negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą 

Nulla poena sine lege

Nėra bausmės be įstatymo 

Nullum crimen sine lege

Nėra nusikaltimo be įstatymo

Obiter dictum

Pasakyta tarp kitko; argumentas, neturintis lemiamos reikšmės sprendimui

Onus probandi

Įrodymo našta, pareiga įrodyti

Pacta sunt servanda

Sutarčių reikia laikytis

Per definitionem 

Pagal apibrėžimą

Per se 

Pats savaime

Ratio decidendi

Argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas

Res iudicata 

Teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį

Restitutio in integrum  

Visiškas teisių atkūrimas

Suprema potestas 

Aukščiausia galia, t. y. tautos suverenitetas

Tantum devolutum quantum appellatum

Vertinama tai, dėl ko kreiptasi, dėl ko pateikta apeliacija

Ubi ius – ibi remedium  

Suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė

Ultima ratio

Kraštutinė priemonė;
paskutinis argumentas

Ultra vires 

Viršijant įgaliojimus

Volens nolens 

Noromis nenoromis