Terminų angliški atitikmenys

Informacija atnaujinta: 2019-01-24 13:05

Aktyvioji rinkimų teisė

Active electoral right

Atsakingo valdymo principas

Principle of responsible governance

(Iš)aiškinimas (teisės akto)

Construction

(Iš)aiškinti (teisės aktą)

To construe

Banderolė (lipdukas, žymintis sumokėtą nustatytą mokestį)

Tax stamp

Darnus vystymasis

Sustainable development

Konstitucija kaip visuomenės sutartis

Constitution as a social contract

Konstitucingumas

1. Constitutionality (teisės aktų atitiktis konstitucijai);
2. Constitutionalism (teisės sistema, kurioje viešpatauja konstitucija)

Legislatyvinė omisija

Legislative omission

Lygiateisiškumas

Equality of rights

Lygybė prieš įstatymą

Equality before the law

Motinystės pašalpa

Maternity benefit

Pasyvioji rinkimų teisė

Passive electoral right

Pašalpa

Benefit

Poįstatyminis teisės aktas

Substatutory legal act

Proporcingumas

Proportionality

Restitucija

Restitution

Rungimosi principas

Adversarial principle, principle of adversarial argument

Savivalda

Self-government

Savivaldybė

Municipality

Senatis

Statutory limitation

Stabdžiai ir atsvaros

Checks and balances

Teisė būti renkamam

Right to stand for election

Teisė rinkti

Right to vote

Teisės norma

Legal norm

Teisės spraga

Legal gap

Teisėti lūkesčiai

Legitimate expectations

Teisinė valstybė

State under the rule of law

Teisiniai motyvai

Legal reasoning

Teisinis aiškumas

Legal clarity

Teisinis saugumas

Legal security

Teisinis tikrumas

Legal certainty

Teisingumo vykdymas

Administration of justice

Tėvystės pašalpa

Paternity benefit

Ūkio subjektas

Economic entity

Valdžių padalijimas

Separation of powers