Dėl nuteistųjų tarpusavio susirašinėjimo draudimo

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. vasario 26 d.

BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO NUOSTATA PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nustatytu teisiniu reguliavimu draudžiamas kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų, kurių nesieja santuokos ar artimos giminystės ryšiai, tarpusavio susirašinėjimas, prieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Konstitucijos 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta asmens teisė į susirašinėjimo neliečiamumą nėra absoliuti. Nutarime konstatuota ir tai, kad pagal Konstituciją, kai tai yra būtina siekiant teisėto ir visuotinai svarbaus tikslo, įstatymu gali būti nustatyti Konstitucijos 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos asmens teisės į susirašinėjimo neliečiamumą, be kita ko, ir nuteistųjų teisės susirašinėti, ribojimai. Nutarime pažymėta, kad įstatymų leidėjui kyla reikalavimas nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos pakankamai individualizuoti šios nuteistųjų teisės ribojimus, įvertinus individualią jų padėtį ir kitas svarbias aplinkybes.

Bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas bendro pobūdžio draudimas kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomiems nuteistiesiems, kurių nesieja santuokos ar artimos giminystės ryšiai, susirašinėti tarpusavyje, t. y. toks draudimas, kuris taikomas neatsižvelgiant į jokias aplinkybes – nei į tai, ar jų susirašinėjimas galėtų kelti grėsmę visuomenės saugumui, kardomojo kalinimo vietų, areštinių ir pataisos įstaigų vidaus tvarkai, kitų asmenų teisėms ir laisvėms, nei į jokias kitas reikšmingas aplinkybes. Taigi tokiu teisiniu reguliavimu nėra sudaroma prielaidų įvertinti individualią nuteistųjų padėtį ir, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, atitinkamai individualizuoti konkrečias jiems taikytinas jų susirašinėjimą ribojančias priemones. Todėl toks teisinis reguliavimas vertintinas kaip ribojantis kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų teisę susirašinėti labiau, nei būtina siekiant teisėtų ir visuotinai svarbių tikslų.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Kodekso 99 straipsnio 5 dalyje, 119 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 146 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos laikino pobūdžio priemonės, kuriomis ribojama nuteistųjų teisė susirašinėti, – nuteistųjų, kuriems paskirtos laisvės atėmimo bausmės, laiškų tikrinimas, laikinas laiškų siuntimo ir įteikimo pataisos įstaigose laikomiems nuteistiesiems sustabdymas, laikinas laiškų siuntimo draudimas baudos arba drausmės izoliatoriuose ir karceriuose laikomiems nuteistiesiems; šios priemonės taikomos konkrečiais atvejais, įstatymų ar kitų teisės aktų tam įgaliotų pareigūnų individualių teisės aktų pagrindu. Įsigaliojus šiam Konstitucinio Teismo nutarimui minėtos priemonės, kuriomis ribojama nuteistųjų teisė susirašinėti, galės būti taikomos ir nuteistųjų, kurie yra laikomi kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose, tarpusavio susirašinėjimui.

Konstitucinis Teismas pastebėjo, kad įstatymų leidėjas prireikus gali nustatyti ir kitas kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomų nuteistųjų tarpusavio susirašinėjimą ribojančias priemones (pavyzdžiui, laikiną laiškų siuntimo ar jų įteikimo konkretiems asmenims sustabdymą, laikiną draudimą susirašinėti su konkrečiais asmenimis), kurios būtų mažiau ribojančios, negu Kodekso 99 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendro pobūdžio draudimas susirašinėti tarpusavyje kardomojo kalinimo vietose, areštinėse ir pataisos įstaigose laikomiems nuteistiesiems, kurių nesieja santuokos ar artimosios giminystės ryšiai. Pagal Konstituciją tokios priemonės turėtų sudaryti prielaidas įvertinti individualią nuteistųjų padėtį ir, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, atitinkamai individualizuoti konkrečias jiems taikytinas jų susirašinėjimą ribojančias priemones.

Ši byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.