LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybės turtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. vasario 24 d.

VYRIAUSYBĖS NUTARIMU PATVIRTINTO VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO NUOSTATA PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMUI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, jog Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 patvirtinto Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo 54 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad šiame punkte nurodytomis sąlygomis sprendimus dėl įgaliojimo balsuoti už valstybės valdomos bendrovės įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais suteikimo turi teisę priimti pats akcijų valdytojas, prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas, išaiškinęs minėtą punktą pagal visuminį reguliavimą ir nustatęs, kad akcijų valdytojo teisė priimti tokius sprendimus reiškia ir jo teisę priimti sprendimus dėl valstybės valdomos bendrovės įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais, konstatavo, jog Vyriausybė, nustačiusi, kad sprendimą dėl valstybės turto investavimo turi teisę priimti kitas subjektas, nei numatyta įstatyme, nesilaikė iš Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalies kylančio reikalavimo poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokį valstybės turto investavimo teisinį reguliavimą, kuris būtų grindžiamas įstatymu, ir iš Konstitucijos 94 straipsnio 2 punkto, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio reikalavimo nenustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju įstatymuose arba nebūtų grindžiamas jais. Taip pat buvo pažeista Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostata, kad sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Vyriausybė.

Šiame nutarime taip pat konstatuota, kad minėto Vyriausybės nutarimo 4 punktas, kuriame nustatyta, kokiam subjektui pervedamos valstybės piniginės lėšos ir visas kitas valstybės turtas valstybės valdomų bendrovių ir kitų įmonių likvidavimo atveju, neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Vyriausybė šia nutarimo nuostata nereguliavo valstybės turto valdymo ar naudojimo, nenustatė svarbiausių disponavimo valstybės turtu teisių turinio elementų, kurie pagal Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalį gali būti nustatyti tik įstatymu. Atvirkščiai, nustatyta, kad visų valstybės valdomų įmonių – tiek tų, kurioms įsteigti (įsigyti) buvo panaudotas valstybės turtas, tiek tų, kurių akcijas (dalį akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime) valdė valstybė, – likvidavimo atveju valstybei tenkantis turtas lieka valstybės nuosavybė: piniginės lėšos grąžinamos į valstybės biudžetą (bendrovių, kurių valstybei priklausančias akcijas patikėjimo teise valdė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, likvidavimo atveju – į šio fondo biudžetą), o kitas turtas perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

Ši byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.