Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO

2014 m. birželio 23 d. Nr. 2B-129
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-39/2014) ištirti, ar:
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.8, 7.9 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalims;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4, 17 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2, 7 punktams, konstituciniams valdžių padalijimo, teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 2 straipsnio 48 daliai, 46 straipsnio 5, 6 dalims,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.
Bylai suteikiamas numeris 34/2014.
1. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo (toliau - ir Teikimo tvarkos aprašas) 7.1 punkto atitiktį "Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui", Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalių nuostatoms, taip pat Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo (toliau - ir Administravimo tvarkos aprašas) 16.3, 16.4 ir 17 punktų atitiktį Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 dalies nuostatoms.
2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog iš Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto kyla reikalavimas, kad teismai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kiek, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. gruodžio 12 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. sausio 17 d. nutarimai, 2006 m. sausio 17 d., 2007 m. liepos 5 d., 2007 m. rugsėjo 12 d., 2008 m. spalio 14 d. sprendimai).
3. Atlikus pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių abejonę dėl Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkto prieštaravimo Konstitucijos ir Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) nuostatoms.
3.1. Pagal Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punktą viešuosius interesus atitinkančios paslaugos apima elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir jos balansavimą.
3.2. Pareiškėjas abejoja Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkte įtvirtinto teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai ir įstatymui iš esmės dėl to, kad, pasak pareiškėjo, šiuo teisiniu reguliavimu, pažeidžiant Elektros energetikos įstatyme (2012 m. sausio 17 d. redakcija) (74 straipsnio 2 dalyje) nustatytuosius reikalavimus, išplėstas įstatyme (74 straipsnio 1 dalyje) nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas; toks teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjo, prieštarauja ir "Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui".
3.3. Remiantis Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1 dalimi Vyriausybei suteikti įgaliojimai, vadovaujantis šio ir kitų energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančių įstatymų nuostatomis, nustatyti, kad viešuosius interesus atitinkančioms paslaugoms elektros energetikos sektoriuje priskiriamos šiame straipsnyje nurodytos paslaugos. Pagal to paties straipsnio 2 dalį Vyriausybė, išimtinai vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, patvirtina viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą ir nustato šių paslaugų teikimo tvarką.
Taigi Vyriausybė pareiškėjo nurodytomis Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) nuostatomis, atsižvelgdama į šį įstatymą ir kitus energetikos sektoriaus veiklą reglamentuojančius įstatymus, yra įgaliota nustatyti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.
3.4. Šiame kontekste paminėtinas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kuris nustato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus valstybinio valdymo, reglamentavimo, priežiūros ir kontrolės bei veiklos atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje organizavimo teisinius pagrindus, taip pat nustato energetikos tinklų operatorių, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų veiklos valstybinį reglamentavimą, priežiūrą ir jų santykius su kontrolę vykdančiomis institucijomis (1 straipsnis).
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio (2013 m. sausio 17 d. redakcija) 1 dalyje nustatyta, kad elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir šios elektros energijos balansavimas yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.
Taigi prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų šiuo įstatymo nustatytu teisiniu reguliavimu priskirtas ir elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimas. Pažymėtina, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio (2013 m. sausio 17 d. redakcija) 1 dalis, be kita ko, nurodyta ir kaip vienas iš Teikimo tvarkos aprašo priėmimo teisinių pagrindų (Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo preambulė).
3.5. Pažymėtina, kad pareiškėjas, teigdamas, jog Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkte elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimas priskirtas prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų pažeidžiant Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, neatsižvelgia į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio (2013 m. sausio 17 d. redakcija) 1 dalies nuostatas, remiantis kuriomis ši veiklos rūšis priskirta prie viešuosius interesus atitinkančių paslaugų.
Pareiškėjas nepaaiškina, kodėl ginčijamas teisinis reguliavimas Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkte negali būti nustatytas remiantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio (2013 m. sausio 17 d. redakcija) 1 dalimi; prašyme nepateikti teisiniai argumentai, kuriais galėtų būti grindžiama jo pozicija, kad Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkte, pažeidžiant įstatymo nuostatas, išplėstas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašas, nepateikti ir argumentai dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties pareiškėjo nurodytoms Konstitucijos nuostatoms.
Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konstitucinis Teismas nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų (Konstitucinio Teismo 1999 m. rugsėjo 29 d. sprendimas).
3.6. Taigi pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kuriais galėtų būti grindžiama jo pozicija dėl Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkto prieštaravimo pareiškėjo nurodytoms Konstitucijos ir Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) nuostatoms.
4. Atlikus pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių abejonę dėl Administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4 ir 17 punktų prieštaravimo Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 dalies nuostatoms.
4.1. Ginčijamomis Administravimo tvarkos aprašo nuostatomis reguliuojama lėšų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas surinkimo tvarka inter alia iš asmenų, naudojančių savo pasigamintą elektros energiją savo ūkiniams poreikiams tenkinti, taip pat asmenų, savo ūkiniams poreikiams tenkinti naudojančių termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse pasigamintą elektros energiją, taip pat jų apskaičiavimo tvarka.
4.2. Pareiškėjas Administravimo tvarkos apraše nustatyto ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 daliai abejoja dėl to, kad juo, pasak pareiškėjo, Vyriausybė išplėtė, palyginti su įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio mokėtojų sąrašą, prie šio mokesčio mokėtojų priskirdama ir elektros energijos gamintojus, kurie turi mokėti šį mokestį už savo pačių pasigamintą elektros energiją, kurią suvartoja savo ūkiniams poreikiams tenkinti ir kurią gamintojas tiesioginėmis linijomis patiekia asmenims jų poreikiams tenkinti, įvertinus suvartotos energijos kiekį.
4.3. Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio "Perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų reguliavimas" 7 dalyje nustatyta:
"7. Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus nustato visuomeninis tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams. Visuomeninės elektros energijos kaina nustatoma kaip elektros energijos įsigijimo kainos, perdavimo, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo, visuomeninio tiekimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos bei ankstesnio laikotarpio prognozuotos elektros energijos kainos skirtumo suma. Visuomeninio tiekėjo nustatytas visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus tikrina Komisija šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka."
Taigi šiuo teisiniu reguliavimu reguliuojama visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų nustatymo tvarka.
4.4. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikia jokių argumentų, pagrindžiančių, kad ginčijamomis Administravimo tvarkos aprašo nuostatomis reguliuojama lėšų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas apskaičiavimo ir jų surinkimo tvarka yra nesuderinama su Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 dalyje nustatyta visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų nustatymo tvarka. Pareiškėjas iš viso nesieja šių įstatymo nuostatų su ginčijamu poįstatyminiu apmokėjimo už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teisiniu reguliavimu, taip pat nepagrindžia, kaip jomis, pasak pareiškėjo, buvo, pažeidžiant būtent jo nurodytas įstatymo nuostatas, išplėstas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio mokėtojų sąrašas.
4.5. Taigi, pareiškėjas nepateikė teisinių argumentų, kuriais galėtų būti grindžiama jo pozicija dėl Administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4 ir 17 punktų prieštaravimo Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 dalies nuostatoms.
5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas ištirti Teikimo tvarkos aprašo 7.1 punkto atitiktį "Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui", Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalių nuostatoms, taip pat prašymas ištirti Administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4, 17 punktų atitiktį Elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 dalies nuostatoms, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų.
Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,
g r ą ž i n u pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo dalį, kuria prašoma ištirti, ar:
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo 7.1 punktas neprieštarauja "Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, įtvirtinančiai valstybės valdžios padalijimo principą, 94 straipsnio 2 punktui, nustatančiam, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė vykdo įstatymus, 7 punktui, nustatančiam, kad Vyriausybė vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai, bei konstituciniam teisinės valstybės principui", Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 74 straipsnio 1, 2 dalims;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarimu "Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 16.3, 16.4, 17 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2012 m. sausio 17 d. redakcija) 69 straipsnio 7 daliai.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Dainius Žalimas