Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO

2014 m. spalio 21 d. Nr. 2B-148
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,
p r i i m a m a s pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas (Nr. 1B-52/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2012 m. birželio 12 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, konstituciniam valdžių padalijimo principui,
ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.
Bylai suteikiamas numeris 38/2014.
1. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies (2012 m. birželio 12 d. redakcija) atitiktį Konstitucijos 23 straipsniui, 127 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.
Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, kreipdamiesi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis) neprieštarauja Konstitucijai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kiek, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (inter alia Konstitucinio Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutarimas, 2008 m. spalio 14 d., 2011 m. lapkričio 10 d., 2014 m. rugsėjo 2 d. sprendimai).
3. Atlikus pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, pagrindžiančių abejonę dėl ginčijamos Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies (2012 m. birželio 12 d. redakcija) prieštaravimo Konstitucijos 23 straipsniui, 127 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
3.1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje (2012 m. birželio 12 d. redakcija) "nustatytas reguliavimas, įtvirtindamas privalomą mokėjimą, nenustatant visų jo esminių elementų", neprieštaravo inter alia Konstitucijos 127 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
3.1.1. Konstitucijos 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta: "Valstybės biudžeto pajamos formuojamos iš mokesčių, privalomų mokėjimų, rinkliavų, pajamų iš valstybinio turto ir kitų įplaukų."
Pareiškėjas nepaaiškina, kaip konkrečiai Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytu reguliavimu pažeidžiama Konstitucijos 127 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyti valstybės biudžeto pajamų formavimo šaltiniai.
Taigi pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų savo pozicijai dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies atitikties Konstitucijos 127 straipsnio 2 daliai pagrįsti.
3.1.2. Pareiškėjas teigia, kad Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje "nustatytas teisinis reguliavimas yra neapibrėžtas ir neaiškus, suteikiantis neribotą teisę mokesčius reglamentuoti lydimaisiais teisės aktais bei teisę lėšų gavėjui daryti tiesioginę įtaką mokesčio dydžiui, todėl galimai prieštarauja teisinės valstybės principui".
Pareiškėjas nenurodo, kokios šio teisinio reguliavimo dalys jam yra neaiškios ir neapibrėžtos, o jo bendro pobūdžio teiginiai, kad šiuo teisiniu reguliavimu suteikiama neribota teisė mokesčius reglamentuoti lydimaisiais teisės aktais ir teisę lėšų gavėjui daryti tiesioginę įtaką mokesčio dydžiui, savaime nerodo šio teisinio reguliavimo neaiškumo ir neapibrėžtumo.
Taigi pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų ir savo pozicijai dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui pagrįsti.
3.2. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje (2012 m. birželio 12 d. redakcija) "nustatytas reguliavimas, kurio pagrindu ne valstybės nuosavybės subjektams nustatyta nuolatinė pareiga savo nuosavybę naudoti valstybės funkcijoms vykdyti", neprieštaravo Konstitucijos 23 straipsniui.
Pareiškėjas daro išvadą, kad Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytu reguliavimu nusavinama SGDT priedo mokėtojų nuosavybė, nenumatant už tai jokio teisingo atlygio, tačiau nepaaiškina, kodėl už mokesčių, prie kurių pareiškėjas priskiria SGD terminalo priedą, mokėjimą turi būti nustatytas teisingas atlygis ir kodėl apskritai mokesčių mokėjimas laikytinas nusavinimu. Pažymėtina, kad pats pareiškėjas, ginčydamas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 2, 3 dalims, nurodo Konstitucinio Teismo 1996 m. kovo 15 d. nutarimo nuostatą, jog mokesčiams būdinga tai, kad jie reguliariai mokami nustatytais laiko tarpais ir tiesiogiai nėra atlygintinio pobūdžio, t. y. juos sumokėjus šį mokestį priėmusiai valstybės įstaigai, neatsiranda prievolės atlikti kokius nors veiksmus ar suteikti konkrečią paslaugą mokesčio mokėtojui.
4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad prašymas ištirti, ar Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2012 m. birželio 12 d. redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, 127 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų.
Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n u pareiškėjo - Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo dalį, kurioje prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2012 m. birželio 12 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 127 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas