Konstitucinio Teismo pranešimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO

 P R A N E Š I M A S

 1993 m. rugpjūčio 2 d.

Vilnius

 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas buvo galutinai sudarytas 1993 m. kovo 18 d., t. y. tada, kai Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė visus teisėjus. Teismo teisėjai nedelsdami pradėjo rengtis darbui – rengė teisminių dokumentų pavyzdžius, nagrinėjo proceso taisyklių ypatybes, analizavo Europos valstybių konstitucinių teismų, analogiškų institucijų patyrimą bei tų šalių atitinkamus norminius aktus.

Kadangi pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 90 straipsnį Teismas gali posėdžiauti tik savo nuolatinėje būstinėje, Seimas balandžio 22 d. nutarimu Konstituciniam Teismui paskyrė pastatą, esantį Vilniuje, Gedimino prospekte Nr. 36. Šiuo nutarimu taip pat buvo nustatyta, kad Vyriausybė aprūpina šiame pastate įsikūrusią Energetikos ministeriją tinkamomis patalpomis ir garantuoja perduodamo pastato įrengimą pagal jo naująją paskirtį.

Birželio 1 d. Vyriausybės potvarkiu Energetikos ministerija buvo įpareigota iki birželio 4 d. atituštinti 8 kambarius, o birželio 30 d. perduoti Konstituciniam Teismui antrąjį ir trečiąjį aukštus. Perduotuose 8 kabinetuose ir įsikūrė 9 Konstitucinio Teismo teisėjai bei pirmieji aparato darbuotojai.

Neįvykdžius minėto potvarkio reikalavimo dėl viso pastato perdavimo, liepos 19 d. įvyko Konstitucinio Teismo teisėjų susitikimas su Ministru Pirmininku. Jame dalyvavo ir Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Sakalas. Po šio susitikimo Konstitucinio Teismo pirmininkas ir Energetikos ministras pasirašė protokolą, kuriuo Energetikos ministerija įsipareigojo iki rugpjūčio 1 d. perduoti Konstituciniam Teismui dar 6 kabinetus, o likusias patalpas – per mėnesį po kitų patalpų skyrimo ministerijai.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu sudarytos bent minimalios darbo sąlygos ruoštis teisminiams posėdžiams ir į tai, kad pastatas, esantis Vilniuje, Gedimino prospekte Nr. 36 nuo rugpjūčio 1 d. perėjo į Teismo balansą, Konstitucinis Teismas praneša visuomenei, valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, kad nuo rugpjūčio 2 d. pradedami oficialiai registruoti prašymai ištirti, ar teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas taip pat praneša, kad gavo 9 tokius prašymus: 8 – iš Seimo narių ir 1 – iš Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo (sąrašas pridedamas).

Visi šie prašymai pagal Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkius perduodami Konstitucinio Teismo teisėjams atlikti išankstiniam tyrimui ir reikalingiems parengiamiesiems veiksmams, kurie numatyti Konstitucinio Teismo įstatyme. Apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo posėdžius paskelbsime spaudoje.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                      Juozas Žilys

 

 

Priedas prie Konstitucinio

Teismo 1993 m. rugpjūčio 2 d.

pranešimo

 

Konstituciniame Teisme gautų prašymų s ą r a š a s

 

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar 1993 m. kovo 16 d. įstatymas "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo" atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar 1993 m. balandžio 15 d. Seimo nutarimas "Dėl Vilniaus miesto Tarybos paleidimo ir kai kurių priemonių tvarkai savivaldybėse palaikyti" atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar kai kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai žemės reformos klausimais atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymą "Dėl piliečių teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų", Žemės reformos įstatymą;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar 1993 m. birželio 10 d. Seimo protokolinis nutarimas, kuriuo buvo atsisakyta įrašyti į sesijos darbų programą klausimą dėl Seimo nario K. Bobelio įgaliojimų nutraukimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 63 str. 6 punktui;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 137 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatoma reportažų apie Seimo posėdžius skelbimo tvarka, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 44 straipsnius;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar Seimo 1993 m. birželio 17 d. nutarimas "Dėl žemės reformos pagrindinių krypčių" atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 46, 67 ir 70 straipsniams;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 5 skirsnio 25 straipsnis atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 str. 4 dalį;

1/5 Seimo narių prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 9, 9-3, 9-6, 10, 10-1 straipsniai (dėl Seimo Pirmininko pavaduotojų skaičiaus) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 66 ir 89 straipsniams;

Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normos, numatančios turto konfiskavimą ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 93 str. 1 ir 2 dalys, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.