Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 PRANEŠIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 22 „DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ 34 PROCENTŲ AKCIJŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES, ŠIOS SUTARTIES PRIEDŲ, TAIP PAT AKCININKŲ SUTARTIES PROJEKTAMS“ 1 IR 2 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. 292 „DĖL ILGALAIKĖS GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SUTARTIES TARP AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“ IR ATVIROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GAZPROM“ PAPILDYMO PROJEKTO“ GALIOJIMO SUSTABDYMO

 2009 m. gegužės 14 d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu „Dėl  pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gegužės 5 d. nutarime Nr. XI-246 „Dėl  kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams“ 1 ir 2 punktai, 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir atvirosios akcinės bendrovės „Gazprom“ papildymo projekto“ pagal normų turinį, reguliavimo apimtį ir priėmimo tvarką neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, 46 straipsnio trečiajai ir penktajai dalims, 128 straipsnio pirmajai daliai ir teisinės valstybės principui“ išdėstyto prašymo priėmimo“ priėmė nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gegužės 5 d. nutarime išdėstytą prašymą (Nr. 1B-28/2009) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams“ 1 ir 2 punktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir atvirosios akcinės bendrovės „Gazprom“ papildymo projekto“ ta apimtimi, kuria Vyriausybė pritarė valstybės įmonės Valstybės turto fondo ir Rusijos Federacijos atvirosios akcinės bendrovės „Gazprom“ 2004 m. sausio 23 d. sudarytos sutarties Nr. 2/108 dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo–pardavimo H priedo ir 9.1 punkto nuostatoms ir pagal šias nuostatas prisiėmė įsipareigojimus nereguliuoti gamtinių dujų kainų ir atlyginti nuostolius, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsniui, 46 straipsnio 3, 5 dalims, 128 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendimą priimti nagrinėti prašymą, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia „Valstybės žiniose“, taip pat Konstitucinio Teismo interneto tinklalapyje. Šiame pirmininko pranešime turi būti nurodytas tikslus ginčijamo akto pavadinimas, jo priėmimo data ir tai, jog pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnį minėto akto galiojimas sustabdomas nuo šio oficialaus paskelbimo dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo.“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u,  kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje sustabdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 22 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių 34 procentų akcijų pirkimo–pardavimo sutarties, šios sutarties priedų, taip pat akcininkų sutarties projektams“ 1 ir 2 punktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl ilgalaikės gamtinių dujų tiekimo sutarties tarp akcinės bendrovės „Lietuvos Dujos“ ir atvirosios akcinės bendrovės „Gazprom“ papildymo projekto“ galiojimas.

 

 

Pirmininkas                                             Kęstutis Lapinskas