Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 810 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO KVOTŲ IR AUKCIONŲ REGIONŲ PATVIRTINIMO“ NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMUI

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. KT39-S28/2014
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-42/2014).

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012‑07-04 nutarimo Nr. 810 1.1. p. ir šio nutarimo 2 p. patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašo 1 p. nuostatos, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia, neprieštarauja AIEĮ 13 str. 3 d. 1 p. (2013-01-17 įstatymo Nr. XII-169 redakcija, galiojanti nuo 2013-02-01)“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ (toliau – ir Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 810) 1.1 punkto ir šiuo nutarimu patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašo (toliau – ir Sąrašas) 1 punkto „nuostatos, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

2. Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkte yra nustatyta: „Patvirtinti šias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotas (toliau – skatinimo kvotos), nustatomas pagal elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtąją suminę galią: 1.1. vėjo energijai – 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios, neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW;“.

Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810 patvirtinto Sąrašo 1 punkte yra nustatyta: „Aukcionų skatinimo kvotų regionas vėjo elektrinėms – visa Lietuvos Respublikos teritorija. Aukcionų regiono skatinimo kvota – 260 MW (iš jų 210 MW – jungiamoms prie perdavimo tinklo elektrinėms ir 50 MW – jungiamoms prie skirstomojo tinklo elektrinėms), neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW.“

3. Pareiškėjas abejoja Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkto ir Sąrašo 1 punkto nuostatų atitiktimi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija), kuriame yra nustatyta: „Šio įstatymo uždaviniai elektros energetikos sektoriuje iki 2020 metų: 1) vėjo elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtąją suminę galią padidinti iki 500 MW. Pasiekus 500 MW vėjo elektrinių įrengtąją galią, Vyriausybė parengia ir patvirtina tolesnės vėjo elektrinių, perdavimo ir skirstomųjų tinklų, pažangiųjų tinklų ir elektros energijos akumuliavimo infrastruktūros plėtros tvarkos aprašą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos įsipareigojimus dėl aplinkos taršos mažinimo, energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo bei vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos reikalavimus;“.

4. Pareiškėjas prašo ištirti, ar inter alia Sąrašo 1 punkto nuostata, kad „į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia“, neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

Pareiškėjas teigia, kad Sąrašo 1 punkte ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkte (2013 m. sausio 17 d. redakcija) nustatytos skirtingos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotos vėjo energijai: „įstatymu nustatyta 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios kvota, Vyriausybės nutarimu – taip pat 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios kvota, tačiau ji apskaičiuojama įskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW“.

4.1. Minėta, kad Sąrašo 1 punkte yra nustatyta: „Aukcionų skatinimo kvotų regionas vėjo elektrinėms – visa Lietuvos Respublikos teritorija. Aukcionų regiono skatinimo kvota – 260 MW (iš jų 210 MW – jungiamoms prie perdavimo tinklo elektrinėms ir 50 MW – jungiamoms prie skirstomojo tinklo elektrinėms), neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW.“

Taigi pareiškėjo ginčijamame Sąrašo 1 punkte įtvirtinta ne įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios skatinimo kvota, kurios dydis, kaip minėta, 500 MW, o aukcionų regiono skatinimo kvota, kurios dydis 260 MW, t. y. Sąrašo 1 punkte nėra nuostatos, kurios atitiktį įstatymui prašo ištirti pareiškėjas.

Vadinasi, ginčijamas teisinis reguliavimas, kuris, pareiškėjo teigimu, yra nustatytas Sąrašo 1 punkte, iš tikrųjų jame nėra nustatytas, todėl pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko.

4.2. Tai, kad pareiškėjo prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 13 d., 2006 m. rugpjūčio 8 d., 2008 m. lapkričio 5 d., 2010 m. liepos 2 d., 2013 m. gegužės 2 d. sprendimai).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

4.3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810 patvirtinto Sąrašo 1 punktas neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

5. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkto nuostata, kad „į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia“, neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

5.1. Minėta, kad Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkte yra nustatyta: „Patvirtinti šias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotas (toliau – skatinimo kvotos), nustatomas pagal elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtąją suminę galią: 1.1. vėjo energijai – 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios, neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 30 kW;“.

Pareiškėjas ginčija Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punktą tik tiek, kiek jame nustatyta, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia.

5.2. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ir jo nagrinėjamos administracinės bylos medžiagos matyti, kad šioje byloje sprendžiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) veiksmų sustabdant jos organizuotą skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo, teisėtumo klausimas. Šis aukcionas buvo sustabdytas pasiekus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį.

Iš minėtos administracinės bylos matyti ir tai, kad joje ginčijama ne tai, kad apskaičiuojant 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį, kurį pasiekus sustabdytas aukcionas, buvo įskaityta mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia, o tai, kad atsakovė Komisija apskritai neturėjo įgaliojimų stabdyti teisėtai pradėto skatinimo kvotų paskirstymo aukciono net ir pasiekus nustatytąjį 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį.

Paminėtinos šios reikšmingos su minėtoje administracinėje byloje kilusiu ginču susijusios faktinės aplinkybės:

Komisija 2013 m. gegužės 6 d. paskelbė skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia – nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo;

pareiškėjai administracinėje byloje – trys uždarosios akcinės bendrovės 2013 m. birželio 21 d. pateikė Komisijai dalyvavimo minėtame aukcione dokumentus;

atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2013 m. rugpjūčio 23 d. pažymą Nr. O5-287 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų vėjo elektrinėms nutraukimo“, Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. priėmė nutarimą Nr. O3-332, kuriuo nutarė sustabdyti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia – nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo; šiame Komisijos nutarime nurodyta, kad pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 5 dalį pasiekus šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytų įrengtųjų galių dydžius, skatinimo kvotų paskirstymas minėtame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose numatytais būdais sustabdomas tol, kol nurodytasis įrengtosios suminės galios dydis bus padidintas arba atsiras laisvų skatinimo kvotų nepastačius elektrinių per leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus nurodytą laikotarpį;

minėtoje Komisijos Teisės skyriaus pažymoje nurodyta, kad, susumavus išduotus leidimus gaminti elektros energiją, leidimus plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus ir aukcione laimėtas skatinimo kvotas, bendra suminė įrengtosios galios suma viršija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios skatinimo kvotą;

Komisija 2013 m. rugsėjo 13 d. raštu atsakydama į pareiškėjų – minėto aukciono dalyvių paklausimus dėl aukciono sustabdymo nurodė, kad iki 2013 m. vasario 1 d. (iki Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimų įsigaliojimo) į 500 MW įrengtosios vėjo elektrinių galios skatinimo kvotą nebuvo įtraukiamos vėjo elektrinės, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, o po 2013 m. vasario 1 d. į šią kvotą patenka visos elektrinės, gaunančios skatinimą, neatsižvelgiant į galią. Šiame rašte taip pat nurodyta, jog, gavusi iš Energetikos ministerijos atnaujintą informaciją, kad pasiekta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta suminė įrengtoji galia vėjo elektrinėms, Komisija 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-332 sustabdė skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia – nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo, procedūras;

Energetikos ministerija 2014 m. gegužės 20 d. raštu Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė informaciją apie gamintojus ir skatinimo kvotų laimėtojus, kuriems taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimas. Iš šios informacijos matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 22 d. buvo pasiektas 507,24750 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydis, į kurį įskaityta ir mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji galia.

5.3. Taigi iš Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamos administracinės bylos matyti, kad apskaičiuojant įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį, kurį pasiekus buvo sustabdytas aukcionas, nuo 2013 m. vasario 1 d., kai įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkto pataisos, yra įskaitoma inter alia mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia, t. y. aukcionas, dėl kurio sustabdymo kilo ginčas administracinėje byloje, buvo sustabdytas pasiekus 500 MW įrengtosios suminės galios dydį, kuris nustatytas ne pagal pareiškėjo ginčijamą Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punktą, o pagal pakeistą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

Šiame kontekste pažymėtina, kad kaip Komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo, kuriuo sustabdytas minėtas aukcionas, priėmimo teisinis pagrindas nurodytas ne ginčijamas Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punktas, o Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktas (2013 m. sausio 17 d. redakcija), t. y. ta nuostata, pagal kurią apskaičiuojant įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį – 500 MW – įskaitoma inter alia mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia.

Minėta, kad iš Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamos administracinės bylos matyti, jog joje ginčijama ne tai, kad apskaičiuojant 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį, kurį pasiekus sustabdytas aukcionas, buvo įskaityta mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia, o tai, kad atsakovė Komisija apskritai neturėjo įgaliojimų stabdyti teisėtai pradėto skatinimo kvotų paskirstymo aukciono net ir pasiekus nustatytąjį 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydį. Pažymėtina, kad iš minėtos administracinės bylos medžiagos matyti ir tai, jog šioje byloje nėra ginčo dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punkte ir Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkte nustatyto 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios dydžio. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nenurodyta, kodėl ginčijamas Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punktas pareiškėjo nurodytu aspektu yra reikšmingas jo nagrinėjamai bylai.

Minėta, kad pareiškėjas ginčija Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punktą tik tiek, kiek jame nustatyta, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia.

Vadinasi, pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje priėmė nutartį sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkto, dėl kurio (tiek, kiek nurodyta) jo nagrinėjamoje byloje nėra ginčo, atitikties Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui.

5.4. Konstitucinis Teismas savo aktuose yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą teismas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ne bet koks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), o tik toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris turėtų būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 22 d., 2007 m. birželio 27 d., 2009 m. m. spalio 29 d., 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimai, 2010 m. lapkričio 29 d., 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).

Taigi pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą teismas neturi locus standi kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja toks įstatymas (jo dalis) ar kitas teisės aktas (jo dalis), kuris neturėtų (negalėtų) būti taikomas to teismo nagrinėjamoje byloje (inter alia Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 22 d., 2009 m. spalio 29 d. sprendimai, 2010 m. lapkričio 29 d., 2011 m. rugsėjo 2 d., 2012 m. balandžio 18 d., 2013 m. liepos 5 d. nutarimai, 2014 m. birželio 17 d., 2014 m. liepos 7 d. sprendimai).

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą (69 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5.5. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 1.1 punkto nuostata, kad „į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia“, neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-42/2014) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ 1.1 punkto ir šiuo nutarimu patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašo 1 punkto „nuostatos, kad į 500 MW įrengtosios suminės vėjo elektrinių galios atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotą neįskaitoma mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, įrengtoji suminė galia“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 1 punktui (2013 m. sausio 17 d. redakcija).

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai:    Elvyra Baltutytė
                                                             Vytautas Greičius
                                                             Danutė Jočienė
                                                             Pranas Kuconis
                                                             Gediminas Mesonis
                                                             Vytas Milius
                                                             Egidijus Šileikis
                                                             Algirdas Taminskas
                                                             Dainius Žalimas