Dėl teisenos byloje nutraukimo

Byla Nr. 13/06

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 8 DALIS (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

 2007 m. gruodžio 3 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos apeliacinio teismo prašymą (Nr. 1B-12/2006) ištirti, ar:

– Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui;

– Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225 „Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

 1. Pareiškėjas – Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar:

– Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui;

– Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225 „Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo“ (toliau – ir Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225) neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui.

 1. Konstitucinio Teismo pirmininko 2006 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. 2B-38 pagal šį prašymą Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 13/06.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

 1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar inter alia Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
 2. Pareiškėjas savo nutarties, kuria kreipėsi į Konstitucinį Teismą, rezoliucinėje dalyje nenurodo, kokios redakcijos Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies atitiktį Konstitucijai jis ginčija, tačiau iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jam kilo abejonių, ar Konstitucijai neprieštarauja Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija).

Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalyje (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nustatyta, kad „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę per vieną mėnesį nuo atleidimo dienos kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“.

Nors pareiškėjas prašo ištirti Teismų įstatymo 90 straipsnio visos 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, iš jo prašymo argumentų matyti, kad jis abejoja, ar Konstitucijai neprieštarauja Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nuostata „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“.

 1. Konstitucinis Teismas konstitucinės justicijos byloje pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos teismo prašymus ištirti, ar inter alia Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui, 2006 m. lapkričio 27 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriame pripažino, kad Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nuostata „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“ neprieštarauja Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas tebegalioja.

 1. Taigi Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nuostatos „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“, kurios atitiktimi abejoja pareiškėjas – Lietuvos apeliacinis teismas, atitikties Konstitucijai klausimas yra išspręstas Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
 2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Iki konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimo Konstitucinio Teismo viešame posėdyje nustačius, kad yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą, Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje priimamas sprendimas pradėtą teiseną nutraukti (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).

 1. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti, ar Teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) nuostata „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“ neprieštarauja Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui. Teisena šioje bylos dalyje nutrauktina.
 2. Pareiškėjas – Lietuvos apeliacinis teismas taip pat prašo ištirti, ar Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225 neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui.

Konstitucinės justicijos byla pagal pareiškėjo – Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225 neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui, toliau rengtina Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

 1. Nutraukti pradėtą teiseną bylos dalyje pagal pareiškėjo – Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 8 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 17-649) nuostata „teisėjas, nesutikdamas su atleidimu iš pareigų, turi teisę <...> kreiptis į Vilniaus apygardos teismą“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 daliai, 105 straipsnio 2 dalies 1 punktui.
 2. Toliau rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą pagal pareiškėjo – Lietuvos apeliacinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 3 d. dekretas Nr. 225 „Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-984) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 115 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 45 straipsnio 1 daliai, 52 straipsnio 4 punktui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Ramutė Ruškytė

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas

                                                                                                        Romualdas Kęstutis Urbaitis