Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl privatizavimo objekto išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 23 d. nutarimas

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ IŠBRAUKIMO IŠ PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

Santrauka

Bylą inicijavo Seimo narių grupė, kuri prašė ištirti, ar Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10 straipsnio 12 dalis (2002 m. kovo 5 d. redakcija), Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1427 „Dėl Privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarkos 35 punktas (2002 m. rugpjūčio 10 d. redakcija) – abu ta apimtimi, kuria nustatyta, kad privatizavimo objektas iš privatizavimo objektų sąrašo gali būti išbrauktas, jei jis yra reikalingas visuomenės reikmėms tenkinti, – neprieštarauja Konstitucijos 5, 46, 124 straipsniams.

Pareiškėjo teigimu, ginčijamas teisinis reguliavimas nenustato Vyriausybei pareigos išbraukti objektą iš privatizuojamų objektų sąrašo, nors šis objektas reikalingas visuomenės reikmėms. Pareiškėjo nuomone, tai nesuderinama su Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, taip pat su 46 straipsnio 3 dalimi, kurioje nustatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn (įskaitant ir jo privatizavimą) konstituciškai pateisinamas tik tada, kai tai gali duoti didesnę naudą visuomenei, kai tokiu perdavimu siekiama patenkinti svarbius, konstituciškai pagrįstus visuomenės poreikius, interesus. Toks perdavimas konstituciškai būtų nepateisinamas, jeigu juo būtų daroma akivaizdi žala visuomenei, pažeidžiamos kitų asmenų teisės. Viešajam interesui tenkinti reikalingas privatizavimo objektas iš Vyriausybės patvirtinto privatizavimo objektų sąrašo ne tik gali, bet ir turi būti išbrauktas, jeigu paaiškėja, kad tą objektą privatizavus nukentėtų viešasis interesas. Toks objektas iš Vyriausybės patvirtinto privatizavimo objektų sąrašo gali būti neišbrauktas tik tokiu atveju, jeigu Vyriausybė gali pagrįsti, kodėl atitinkamą viešąjį interesą galima geriau patenkinti šį objektą privatizavus. Atitinkami Vyriausybės nutarimai gali būti priimti tik įvertinus visas reikšmės turinčias ekonomines, socialines, taip pat susijusias su visuomenės saugumo užtikrinimu ir kitas aplinkybes.

Šiame nutarime konstatuota, kad sąvokos „visuomenės poreikiai (reikmės)“, „valstybės poreikiai (reikmės)“, „savivaldybės poreikiai (reikmės)“ žymi viešąjį interesą ir yra sietinos su konstitucine tautos gerovės samprata.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčijamas teisinis reguliavimas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nelemia jokių Vyriausybės ar kitų valstybės institucijų, taip pat savivaldybių institucijų įgaliojimų Vyriausybės patvirtintame privatizavimo objektų sąraše palikti tokius objektus, kuriuos privatizavus būtų padaryta žala viešajam interesui, tautos gerovei. Todėl nėra teisinio pagrindo teigti, esą ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai.