Dėl prašymo priėmimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO PRAŠYMO PRIĖMIMO

 2007 m. spalio 23 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 14 ir 3 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Respublikos Prezidentas 2007 m. spalio 22 d. išleido dekretą Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“. Dekreto 3 straipsnyje nustatyta, kad šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Minėtas Respublikos Prezidento dekretas Konstituciniame Teisme gautas 2007 m. spalio 22 d.

Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ yra išdėstytas prašymas Konstituciniam Teismui ištirti, ar Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 14 ir 3 punktai neprieštarauja Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai.

Prie Respublikos Prezidento dekreto yra pridėtas lydimasis dokumentas, kuriame yra išdėstyti šį Respublikos Prezidento prašymą pagrindžiantys motyvai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstytas prašymas atitinka Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus.

Konstitucinio Teismo įstatyme numatytų pagrindų atsisakyti nagrinėti prašymą arba grąžinti prašymą pareiškėjui nėra.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26, 28 ir 63 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Priimti Respublikos Prezidento 2007 m. spalio 22 d. dekrete Nr. 1K-1138 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstytą prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 1272 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos patvirtinimo“ (2006 m. spalio 5 d. redakcija) patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodikos 3 ir 14 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 40 straipsnio 3 daliai ir 41 straipsnio 3 daliai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                                Armanas Abramavičius

                                                                                                        Toma Birmontienė

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Ramutė Ruškytė

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas

                                                                                                        Romualdas Kęstutis Urbaitis