Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO (2004 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA) 3 DALIES ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2007 m. spalio 22 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Kauno apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Pareiškėjas – Kauno apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.
  2. Iš pareiškėjo – Kauno apygardos administracinio teismo prašymo argumentų matyti, kad jis abejoja, ar Konstitucijai neprieštarauja Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalies nuostatos „Savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims“ ir „Šie asmenys papildomai pensijos daliai privalomai draudžiami tuo atveju, jeigu jų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, arba pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra lygi 12 minimalių mėnesinių algų sumai arba didesnė“.
  3. Konstitucinis Teismas viešame Teismo posėdyje 2007 m. rugsėjo 18 d. išnagrinėjo bylą Nr. 35/04-37/04-72/06 pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymus ištirti, ar Valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai (jų dalys), inter alia 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalis ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatyta, kad savarankiškai dirbantys asmenys, kurie gauna socialinio draudimo senatvės pensijas, turi mokėti socialinio draudimo įmokas pagrindinei ir papildomai pensijos dalims ir kad ši prievolė yra siejama su 12 minimalių mėnesinių algų, apskaičiuotų įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams, ir 2007 m. rugsėjo 26 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalies, 8 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 2 dalies, 34 straipsnio (2002 m. liepos 4 d., 2003 m. spalio 7 d. redakcijos) 3, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo inter alia Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija; Žin. 2004, Nr. 171-6295) 3 dalies nuostatos „Savarankiškai dirbantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims“ ir „Šie asmenys papildomai pensijos daliai privalomai draudžiami tuo atveju, jeigu jų pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio sumą, arba pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų mokesčio sumą, yra lygi 12 minimalių mėnesinių algų sumai arba didesnė“ buvo pripažintos neprieštaraujančiomis Konstitucijai.

Minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas „Valstybės žiniose“ buvo oficialiai paskelbtas 2007 m. spalio 1 d. (Žin., 2007, Nr. 102-4171) ir nuo tos dienos galioja.

  1. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalies nuostatų, kurių atitiktimi Konstitucijai abejoja pareiškėjas – Kauno apygardos administracinis teismas, atitikties Konstitucijai klausimas yra išspręstas minėtame Konstitucinio Teismo nutarime.
  2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 28 straipsniais, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Kauno apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                              Armanas Abramavičius

                                                                                                      Toma Birmontienė

                                                                                                      Egidijus Kūris

                                                                                                      Kęstutis Lapinskas

                                                                                                      Zenonas Namavičius

                                                                                                      Ramutė Ruškytė

                                                                                                      Vytautas Sinkevičius

                                                                                                      Stasys Stačiokas

                                                                                                      Romualdas Kęstutis Urbaitis