LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teismo galių sprendžiant dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimas

DĖL TEISMO GALIŲ SPRENDŽIANT DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS GALIOJIMO PANAIKINIMO

Santrauka

Šią konstitucinės justicijos bylą inicijavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, ginčijęs Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 17 dalių (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) ir Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 383 patvirtintų Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 39, 40 punktų (2006 m. gruodžio 18 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalies, kurioje nustatytos už tam tikrus šio įstatymo pažeidimus įmonėms taikomos sankcijos – bauda ir licencijos galiojimo panaikinimas, ir 17 dalies, kurioje numatyti atvejai, kada įmonių turimų licencijų galiojimas panaikinamas ir naujos licencijos neišduodamos, konstitucingumas buvo ginčijamas šiais aspektais: kad sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas ir naujos licencijos neišdavimas – taikoma, kai už atitinkamą teisės pažeidimą ūkio subjektui jau paskirta piniginė bauda (ginčyta atitiktis Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai), taip pat kad už atitinkamus teisės pažeidimus nustačius ne tik piniginę baudą, bet ir licencijos galiojimo panaikinimą bei naujos licencijos neišdavimą suvaržomos teismo galios, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, netaikyti sankcijos – licencijos galiojimo panaikinimo (ginčyta atitiktis Konstitucijos 109 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams).

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad sprendžiant ginčijamų Tabako kontrolės įstatymo nuostatų konstitucingumo klausimą mutatis mutandis yra taikytinos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarime suformuluotos oficialios konstitucinės doktrinos nuostatos dėl Alkoholio kontrolės įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad įstatymuose nustatytų „ekonominių sankcijų“ – piniginės baudos ir licencijos galiojimo panaikinimo bei naujos licencijos neišdavimo turinys ir paskirtis skiriasi; atsižvelgiant į teisės pažeidimų, už kuriuos yra nustatytos atitinkamos sankcijos, pobūdį, taip pat į visuomeniškai reikšmingus tikslus, kurių siekiama tokiu teisiniu reguliavimu, įstatymu gali būti nustatyta, kad už tam tikrą teisės pažeidimą yra skiriama ir piniginė bauda, ir licencijos galiojimo panaikinimas bei naujos licencijos neišdavimas; konstitucinis principas non bis in idem savaime nepaneigia galimybės už tą patį teisės pažeidimą taikyti asmeniui ne vieną sankciją.

Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 17 dalies konstitucingumą Konstitucinis Teismas vertino ir tuo aspektu, kad joje buvo nustatyta ne tik sankcija – licencijos galiojimo panaikinimas, bet ir tai, kokiais atvejais panaikinus licencijos galiojimą naujos licencijos neišduodamos. Nutarime pažymėta, kad įstatymuose nustatydamas, kokios veikos yra priešingos teisei, taip pat teisinę atsakomybę už jas, įstatymų leidėjas turi plačią diskreciją; įstatymų leidėjas, pagal Konstituciją turintis teisę nustatyti tabako, kaip ypatingo produkto, kontrolės priemones ir tvarką, gali nustatyti specialų teisinį reguliavimą; įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi įgaliojimus nustatyti teisinę atsakomybę už minėto teisinio reguliavimo pažeidimus, taip pat atitinkamas sankcijas teisės pažeidėjams; šios sankcijos gali būti ir griežtos; griežtų sankcijų už teisės aktais nustatytų tabako ir jo gaminių gamybos, apyvartos ir vartojimo reikalavimų pažeidimus įtvirtinimas savaime (neįvertinus tam tikro teisės pažeidimo pobūdžio, pavojingumo (sunkumo), masto, kitų požymių, kitų aplinkybių) negali būti aiškinamas kaip neteisingas ar neadekvatus atitinkamam teisės pažeidimui.

Tirdamas ginčijamų Tabako kontrolės įstatymo nuostatų konstitucingumą Konstitucinis Teismas turėjo įvertinti ir to paties įstatymo 33 straipsnio 1 dalies (2003 m. lapkričio 20 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, nes šis straipsnis yra skirtas reguliuoti santykiams, susijusiems su vadinamųjų ekonominių sankcijų (piniginės baudos ir licencijos galiojimo panaikinimo) apskundimu teismui.

Konstitucinis Teismas pripažino, kad Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5, 17 dalys neprieštarauja (-avo) Konstitucijai, o šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria nėra numatyta galimybė teismui, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo kriterijais, nuspręsti, kad licencijos galiojimo panaikinimas asmenims neturi būti taikomas, nes dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Ištyręs Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 39, 40 punktų atitiktį Konstitucijai Konstitucinis Teismas konstatavo, kad juose nustatytas teisinis reguliavimas iš esmės yra tapatus teisiniam reguliavimui, nustatytam Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 ir 17 dalyse, todėl, remdamasis analogiškais argumentais, pripažino juos neprieštaraujančiais Konstitucijai.