LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl sankcijų - metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos - taikymo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 15 d. nutarimas

DĖL SANKCIJOS – METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO VIETOS ADRESO IŠBRAUKIMO IŠ LICENCIJOS – TAIKYMO

Santrauka

Šią konstitucinės justicijos bylą inicijavo Klaipėdos apygardos administracinis teismas, prašęs ištirti, ar Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių (2004 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) 34 punktas ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nėra numatyta galimybė, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, netaikyti sankcijos – netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos supirkti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas, taip pat nėra numatyta tokio išbraukimo trukmė, neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių 34 punktas aiškintinas atsižvelgiant inter alia į Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, numatantį pačią sankciją – supirkimo vietos adreso išbraukimą iš licencijos ir šios sankcijos taikymo pagrindus. Šia uždraudimo sankcija pirmiausia siekiama užkirsti kelią ūkio subjektui, turinčiam licenciją vykdyti atitinkamą veiklą tam tikroje vietoje, kurios adresas įrašytas licencijoje, ir toje vietoje pažeidusiam imperatyvius teisės reikalavimus – licencijuojamos veiklos sąlygas, toje vietoje verstis atitinkama licencijuojama veikla, idant nebūtų daroma žalos teisės saugomoms ir ginamoms vertybėms. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad, pritaikius ūkio subjektui minėtą uždraudimo sankciją, jis iš atitinkamos rinkos apskritai nėra pašalinamas, nes išbraukus iš licencijos supirkimo vietos adresą tos licencijos galiojimas nėra nei sustabdomas (nebent tam tikram ūkio subjektui per vienerius metus už atitinkamus teisės pažeidimus iš licencijos būtų išbraukti du supirkimo vietos adresai), nei panaikinamas.Konstitucinio Teismo vertinimu, uždraudimo sankcija – supirkimo vietos adreso išbraukimas iš licencijos savaime negali kelti abejonių dėl atitikties konstituciniams teisingumo, proporcingumo principams, kitiems teisinės valstybės reikalavimams. Juk jeigu ūkio subjektui, pažeidusiam esmines ir jam žinomas bei suprantamas buvimo toje rinkoje sąlygas, nebūtų taikoma uždraudimo sankcija, būtų galima pagrįstai teigti, kad atitinkami teisės pažeidimai yra toleruojami, sąžininga konkurencija nėra saugoma, ginama, taip pat nėra saugomos, ginamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ši uždraudimo sankcija savaime nelaikytina per griežta, neadekvačia ar neproporcinga padarytam teisės pažeidimui – licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimui, taigi ji savaime nėra neteisinga.Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklėse nustatytas teisinis reguliavimas neužkerta kelio sprendimą dėl supirkimo vietos adreso išbraukimo iš licencijos įstatymų nustatyta tvarka skųsti teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) 1 dalyje yra pateiktas atvejų, kai teismas, nagrinėdamas skundą, privalo panaikinti skundžiamą aktą ar jo dalį, sąrašas, tačiau šis sąrašas nelaikytinas baigtiniu, nes pagal to paties straipsnio 2 dalį teismas gali skundžiamą aktą (ar jo dalį) panaikinti kitais, nei 1 dalyje nustatytieji, pagrindais, jeigu juos pripažino svarbiais; nei minėtame straipsnyje, nei kitur šiame įstatyme tokių pagrindų sąrašas nėra pateikiamas, tai paliekama teismo diskrecijai. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 2 dalis aiškintina atsižvelgiant į tai, kad vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija, kad teismas, priimdamas sprendimą byloje, visuomet turi vadovautis įstatymais ir teise, inter alia iš Konstitucijos kylančiais teisingumo, protingumo, proporcingumo, sąžiningumo principais. Taigi priimdamas sprendimą byloje pagal ūkio subjekto – supirkėjo skundą dėl savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo taikyti tam ūkio subjektui uždraudimo sankciją – išbraukti iš jo turimos licencijos supirkimo vietos adresą už atitinkamą to ūkio subjekto padarytą teisės pažeidimą teismas privalo ne tik nustatyti, ar tas teisės pažeidimas, už kurį nustatyta ši uždraudimo sankcija, iš tikrųjų buvo padarytas ir ar jį padarė būtent tas ūkio subjektas, bet ir įvertinti to teisės pažeidimo pobūdį, visas turinčias reikšmės, taip pat ir atsakomybę lengvinančias, aplinkybes.Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą teismas, nagrinėjantis supirkėjo skundą dėl savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimo išbraukti supirkimo vietos adresą iš to ūkio subjekto turimos licencijos už atitinkamą teisės pažeidimą, turi įgaliojimus, atsižvelgęs į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, nuspręsti, kad minėta sankcija tam ūkio subjektui yra akivaizdžiai per didelė, neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, todėl už tą teisės pažeidimą tam teisės pažeidėjui netaikytina. Šitaip aiškinant šiame įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą nėra teisinio pagrindo teigti, kad jis sudaro prielaidas pažeisti ūkio subjekto, kuriam savivaldybės vykdomoji institucija pritaikė minėtą uždraudimo sankciją, teises ir šiuo aspektu nukrypsta nuo Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo, teisinės valstybės imperatyvų, pažeidžia Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalį, kurias nors Konstitucijos 109 straipsnio nuostatas.Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių 34 punkte nustatytas teisinis reguliavimas (ginčijama apimtimi) taip pat neužkerta kelio teismui, įvertinus visas šias aplinkybes, nuspręsti, kad ūkio subjektui pritaikytoji uždraudimo sankcija – supirkimo vietos adreso išbraukimas iš licencijos yra akivaizdžiai per didelė, neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, todėl už tą teisės pažeidimą tam ūkio subjektui neturi būti taikoma.Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad nors pagal Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymą supirkimo vietos adresas iš supirkėjo turimos licencijos išbraukiamas nenurodant termino, jis nebūtinai yra išbraukiamas iš licencijos visam laikui: jeigu supirkimo vieta atitinka nustatytus reikalavimus, jis gali būti ir vėl įrašytas į licenciją, tačiau tam tikrais atvejais, kai ši uždraudimo sankcija yra taikoma už ūkio subjekto padarytą teisės pažeidimą, atsižvelgiant į to teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę sunkinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, supirkimo vietos adresas iš supirkėjo turimos licencijos turi būti išbraukiamas būtent visam laikui ir turi būti neleidžiama jo vėl įrašyti į licenciją. Kita vertus, Konstitucinis Teismas konstatavo ir tai, kad šiame įstatyme nėra nuostatų, iš kurių būtų galima spręsti, kokiais atvejais ir kokiomis aplinkybėmis (taip pat po kiek laiko) yra leistina į licenciją įrašyti tą supirkimo vietos adresą, kuris anksčiau buvo išbrauktas iš supirkėjo turimos licencijos, o kokiais atvejais ir kokiomis aplinkybėmis (taip pat kiek laiko nepraėjus) – neleistina, ir kad toks teisinis reguliavimas nėra pakankamas, jame yra spraga.Kartu Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, kad pagal Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių 33.3 punktą supirkėjas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą dėl atsisakymo įrašyti supirkimo vietos adresą į licenciją. Atsižvelgdamas į tai Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad teismui gali būti skundžiami ir tokie savivaldybių vykdomųjų institucijų sprendimai, kai atsisakoma įrašyti į licenciją tą supirkimo vietos adresą, kuris iš supirkėjo turimos licencijos anksčiau buvo išbrauktas inter alia už to ūkio subjekto padarytą atitinkamą teisės pažeidimą; teismas, priimdamas sprendimą tokioje byloje, turi vadovautis ne tik įstatymais, kuriuose, kaip minėta, yra spragų, bet ir teise, inter alia iš Konstitucijos kylančiais teisingumo, protingumo, proporcingumo, sąžiningumo principais. Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad teismo sprendimai tokiose bylose atitinkamą teisinio reguliavimo spragą gali užpildyti tik ad hoc, tik tam tikram individualiam visuomeniniam santykiui.Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 patvirtintų Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių 34 punktas Konstitucijai neprieštarauja.