LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl privalomos narystės Lietuvos antstolių rūmuose

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 7 d. nutarimas

DĖL PRIVALOMOS NARYSTĖS LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMUOSE

Santrauka

Šioje konstitucinės justicijos byloje Konstitucinis Teismas pagal pareiškėjo – Palangos miesto apylinkės teismo prašymą tyrė, ar Antstolių įstatymo 45 straipsnio 3 dalis, pagal kurią kiekvienas antstolis yra Lietuvos antstolių rūmų narys, ir 5 dalies nuostata „Lietuvos antstolių rūmų veikla finansuojama iš antstolių mokamų įmokų“ neprieštarauja Konstitucijos 35 straipsnio 1, 2 dalims (piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams; niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad antstolio profesija – tai valstybės kontroliuojama profesija, t. y. toks viešąjį interesą užtikrinančių funkcijų vykdymas, kai tai daro savarankiška profesine (privačia) veikla besiverčiantys asmenys (už atlygį), o jiems šias funkcijas vykdyti perdavusi valstybė turi kontroliuoti, kaip jos vykdomos. Tokios valstybės kontroliuojamos profesijos suponuoja atitinkamos profesijos savireguliaciją ir atitinkamą savivaldos sistemą, kuri apima visą šią profesiją (visus ja besiverčiančius asmenis) ir užtikrina inter alia atstovavimą tai profesijai (ja besiverčiantiems asmenims) esant santykiams su valstybės ir savivaldos institucijomis bei tarptautiniu lygiu, kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, vienodus profesinės etikos standartus ir jų laikymosi kontrolę, taip pat kitokią įstatymų reikalaujamą tos profesijos asmenų veiklos kontrolę. Įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi įgaliojimus įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmenys, besiverčiantys tam tikra valstybės kontroliuojama profesija, ex lege priklausytų tam tikrai asociacijai, užtikrinančiai šios profesijos savivaldą; taigi įstatymu gali būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad buvimas tokios asociacijos nariu būtų būtina vertimosi atitinkama profesine veikla sąlyga.

Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad asmenys, besiverčiantys tam tikra valstybės kontroliuojama profesija ir ex lege priklausantys tam tikrai asociacijai, užtikrinančiai šios profesijos savivaldą, negali neturėti pareigų, susijusių su atitinkamos asociacijos išlaikymu. Antstolių įstatyme kaip tik ir yra įtvirtinta antstolių savivaldos sistema, inter alia antstolių savivaldos institucija – Lietuvos antstolių rūmai. Antstolių savivaldos sistema grindžiama visų Lietuvos Respublikos antstolių priklausymu Lietuvos antstolių rūmams ir jų priederme užtikrinti Rūmų veiklą, taip pat ir savo įmokomis.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Lietuvos antstolių rūmų negalima prilyginti fizinių ar juridinių asmenų iniciatyva įkurtiems susivienijimams, kurie yra kuriami ir veikia įgyvendinant Konstitucijos 35 straipsnyje įtvirtintą asociacijų laisvę. Antstolių privaloma narystė Lietuvos antstolių rūmuose ir pareigos, susijusios su Rūmų išlaikymu, ex lege yra neatskiriama nuo asmens laisvo apsisprendimo būti antstoliu ir vykdyti Antstolių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas funkcijas, kitą veiklą ir turėti atitinkamus įgaliojimus.

Konstitucinis Teismas pripažino, kad ginčijamas teisinis reguliavimas neprieštarauja Konstitucijai.