Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje Nr. 8 „Dėl Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, nutraukimo

 Vilnius, 1993 m. gruodžio 21 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui – Seimo Pirmininko pavaduotojui Egidijui Bičkauskui,

teisminiame posėdyje apsvarstė suinteresuoto asmens atstovo prašymą nutraukti pradėtą teiseną byloje Nr.8 „Dėl Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo teisėjas, 1993 m. rugpjūčio 24 d. nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 24-1765 dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų, varžančių piliečių teises, suabejojo, ar Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnis (Valstybės žinios, 1993, Nr. 30-679), numatantis asmenų prevencinį sulaikymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Teisėjas nutartimi sustabdė šios bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydamas ištirti Operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnio atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 ir 31 straipsniams.

Seimas 1993 m. gruodžio 15 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso papildymo“ (Valstybės žinios, 1993, Nr. 70-1310), kurio antrajame straipsnyje nustatyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, Lietuvos Respublikos laikinasis įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ netenka galios. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas aktas neteko galios, Konstitucinis Teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys