Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Vilnius, 1993 m. lapkričio 10 d.

 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstęs teisėjo Zigmo Levickio pranešimą apie bylos dėl prašymo ištirti, ar 1993 m. liepos 15 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ papildymo ir pakeitimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, išankstinio tyrimo rezultatus, nustatė:

pareiškėjo – 1/5 Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės – 1993 m. spalio 14 d. prašymas ištirti įstatymo, priimto Seime 1993 m. liepos 15 d., atitikimą Konstitucijai yra žinybingas Konstituciniam Teismui. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 64 straipsnyje nustatytų pagrindų atsisakyti nagrinėti prašymą nėra. Pareiškėjas savo poziciją grindžia tuo, kad priimto Įstatymo 4 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys neatitinka Konstitucijos 23 straipsnio pirmosios dalies nuostatai. Taip pat motyvuoja Įstatymo 12 straipsnio dalies nuostatų prieštaravimu Konstitucijos 46 straipsniui. Tačiau pareiškėjas prašo Konstitucinį Teismą ištirti ne minėtų Įstatymo straipsnių, bet viso priimto Seimo 1993 m. liepos 15 d. įstatymo atitikimą Konstitucijai. Dėl kitų Įstatymo nuostatų, įskaitant jo 12 straipsnio sukonkretinimą, pareiškėjas savo pozicijos neišdėsto. Nesant tokio juridinės pozicijos pagrindimo, prašymo turinys neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio pirmosios dalies 8 punkto reikalavimo, todėl prašymas grąžintinas pareiškėjui (Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio pirmoji dalis).

Prašyme pareiškėjo atstovu buvo nurodytas Seimo narys Andrius Kubilius. Taip pat prašyme pareiškėjo atstovu nurodytas ir Zenonas Juknevičius. Jis nėra Seimo narys, todėl prie prašymo turėjo būti pridėtas įgaliojimas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus (Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio trečiosios dalies 2 punktas). Įgaliojimas prie prašymo nepridėtas, todėl jo priedai neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 trečiosios dalies reikalavimų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 str. 2 dalimi, Teismas nusprendė:

Prašymą grąžinti pareiškėjui.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Zigmas Levickis                                 Vladas Pavilonis

 Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė

 Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys