Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje nutraukimo

 Vilnius, 1993 m. spalio 13 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens – Seimo atstovui Juozui Bernatoniui,

teisminiame posėdyje apsvarstęs klausimą dėl pradėtos teisenos byloje Nr. 1 nutraukimo,

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Seimo Statuto IV dalies 137 straipsnio 2 dalies nuostatos – „Lietuvos radijas ir televizija, respublikiniai laikraščiai, spausdindami ar transliuodami reportažus apie Seimo posėdžius, skelbia ir oficialų pranešimą. Reportažai turi būti atskirti nuo komentarų apie Seimo veiklą“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 44 straipsniams. Seimas 1993 m. spalio 12 d. priėmė teisės aktą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Statuto 137 straipsnio pakeitimo“. Šiuo teisės aktu Seimas faktiškai panaikino ginčijamą teisės normą, o tai yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                          Pranas Vytautas Rasimavičius

Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė                      Juozas Žilys