Dėl prašymo grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S  NR. 1

 Vilnius, 1993 m. rugpjūčio 17 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Prano Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstęs teisėjo pranešimą apie bylos dėl prašymo ištirti Lietuvos Respublikos Seimo Statuto II dalies 5 skirsnio 25 str. atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 str. 4 dalies nuostatai išankstinio tyrimo rezultatus, nustatė:

pareiškėjo – 1/5 Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės – 1993 m. birželio 30 d. prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Seimo Statuto II dalies 5 skirsnio 25 str. atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 str. 4 dalies nuostatai yra žinybingas Konstituciniam Teismui. Prašyme pareiškėjo atstovu buvo nurodytas Seimo narys Tautvydas Lideikis, kuriam mirus, buvo gautas šešių šios grupės narių pasirašytas įgaliojimas Seimo nariui Andriui Kubiliui. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 32 str. 1 dalis ir 66 str. 1 dalies 3 p. numato, kad Seimo narių grupė savo atstovą (atstovus) renka pati, apie tai nurodydama prašyme, kurį pasirašo visi besikreipiantys Seimo nariai, o jų parašus tvirtina Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 str. 2 dalimi, Teismas nusprendė:

Prašymą grąžinti pareiškėjui.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis                                 Pranas Rasimavičius

 Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras

 Juozas Žilys