Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 37/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 39 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus – Policijos departamento generalinio komisaro P. Liuberto prašymo“ ir Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 5 d. potvarkis Nr. 508p „Dėl Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus – Policijos departamento generalinio komisaro P. Liuberto atleidimo iš einamųjų pareigų“ neprieštarauja tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 12 straipsniui

 Vilnius, 1994 m. gruodžio 7 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstęs teisėjo Algirdo Gailiūno pranešimą apie medžiagos išankstinio tyrimo rezultatus,

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 5 d. nutarimas Nr. 39 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus – Policijos departamento generalinio komisaro P. Liuberto prašymo“ ir 1994 m. rugsėjo 5 d. Vyriausybės potvarkis Nr. 508p „Dėl Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus – Policijos departamento generalinio komisaro P. Liuberto atleidimo iš einamųjų pareigų“ atitinka tuo metu galiojusio Policijos įstatymo 12 straipsnį.

Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, kad Vyriausybė, atleisdama iš einamųjų pareigų Vidaus reikalų ministerijos sekretorių – Policijos departamento generalinį komisarą P. Liubertą, viršijo savo galias, kadangi pagal Policijos įstatymo 12 straipsnį generalinį policijos komisarą iš einamųjų pareigų Vyriausybė gali atleisti tik gavusi išankstinį Seimo pritarimą. Tokio pritarimo atleidžiant P. Liubertą iš generalinio policijos komisaro pareigų nebuvo gauta.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Atitinkamais atvejais Konstitucinis Teismas teikia Seimui ir Respublikos Prezidentui išvadas.

Policijos įstatymo 12 straipsnio norma, kad generalinį policijos komisarą skiria ir atleidžia Vyriausybė, gavusi išankstinį Aukščiausiosios Tarybos pritarimą, 1994 m. spalio 12 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 12, 15 ir 49 straipsnių pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 82-1547) panaikinta, ir nustatyta, jog jį skiria ir atleidžia Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu.

Konstitucijos 102 straipsnyje ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnyje numatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl teisės aktų atitikimo galiojantiems įstatymams. Pareiškėjo prašymas yra dėl Vyriausybės akto (nutarimo), taip pat dėl Ministro Pirmininko potvarkio atitikimo negaliojančiai įstatymo normai. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Atsisakyti nagrinėti šį prašymą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys