Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Medžiaga Nr. 33/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Atsisakyti nagrinėti ir grąžinti pareiškėjui Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 30 patvirtintos Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsnį, taip pat ar 1993 m. vasario 2 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ 14 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją

 Vilnius, 1994 m. lapkričio 10 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstęs teisėjo Stasio Šedbaro pranešimą apie medžiagos išankstinio tyrimo rezultatus,

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus miesto 2-osios apylinkės teismas nutartimi sustabdė civilinės bylos dėl pažeistų teisių atstatymo nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydamas ištirti, ar Vyriausybės 1992 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 30 patvirtintos Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punktas atitinka Konstituciją ir tuo metu galiojusį Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsnį, taip pat ar 1993 m. vasario 2 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ 14 punktas atitinka Konstituciją.

Pareiškėjas prašyme nurodė: „Neaišku, kokiu pagrindu pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ (1993 02 02 Nr. 1-64) pakeitė įstatymo 16 straipsnį nauja redakcija ir atėmė teisę investicinėms akcinėms bendrovėms dalyvauti įsigyjant privatizuojamą turtą viešuose aukcionuose, o leidžiama uždarosioms akcinėms bendrovėms.“

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 63 ir 64 straipsniuose numatyta, kad bylos dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai ir įstatymams nagrinėjimo pagrindas yra teisiškai motyvuota abejonė, kad visas aktas ar jo dalis prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio antrosios dalies 5 punkte nustatyta besikreipiančio su prašymu teismo pareiga argumentuoti teismo nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto prieštaravimo Konstitucijai.

Pareiškėjas, prašydamas ištirti Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punkto atitikimą Konstitucijai, nepateikė jokių argumentų nuomonei dėl šios normos prieštaravimo Konstitucijai pagrįsti. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį tai yra pagrindas prašymą grąžinti pareiškėjui.

  1. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punkto atitikimą anksčiau galiojusiam Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsniui.

Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarka buvo patvirtinta Vyriausybės 1992 m. sausio 21 d. nutarimu. Tuo metu galiojusi Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsnio antroji dalis buvo pakeista 1993 m. vasario 2 d. įstatymu.

Taigi pareiškėjas prašo ištirti teisės akto atitikimą negaliojančiai įstatymo normai. Konstitucijos 102 straipsnyje ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnyje nenumatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl teisės aktų atitikimo nebegaliojantiems įstatymams. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

  1. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti 1993 m. vasario 2 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ 14 punkto, kuriuo buvo pakeistas Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsnis, atitikimą Konstitucijai. Pareiškėjas kelia klausimą, kokiu pagrindu buvo pakeista minėta įstatymo norma. Prašyme neformuluojami pareiškėjo nuomonės dėl pakeistos įstatymo normos prieštaravimo Konstitucijai argumentai, kaip tai numatyta Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio antrosios dalies 5 punkte. Pareiškėjo argumentas negali būti laikomas teisiniu motyvu, o tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą (Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 5 punktas).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendė:

  1. Prašymą ištirti Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punkto atitikimą Konstitucijai grąžinti pareiškėjui.
  2. Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti Investicinių akcinių bendrovių steigimo tvarkos 4.2 punkto atitikimą anksčiau galiojusiam Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 straipsniui.
  3. Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti 1993 m. vasario 2 d. įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo papildymo ir pakeitimo“ 14 punkto atitikimą Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Zigmas Levickis                                 Vladas Pavilonis

 Pranas Vytautas Rasimavičius            Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras

 Juozas Žilys