Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 32/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Atsisakyti nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. liepos 17 d. sprendimo „Dėl žemės sklypų skyrimo valdinėms ir kooperatinėms statyboms ir pastatų perdavimo“ 5 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją

 Vilnius, 1994 m. lapkričio 5 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. liepos 17 d. sprendimo „Dėl žemės sklypų skyrimo valdinėms ir kooperatinėms organizacijoms ir pastatų perdavimo“ 5 punktas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Šiaulių miesto apylinkės teismas prašo ištirti, ar Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. liepos 17 d. sprendimo „Dėl žemės sklypų skyrimo valdinėms ir kooperatinėms organizacijoms ir pastatų perdavimo“ 5 punktas atitinka Konstitucijos 7 straipsnį.

Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, kad Šiaulių miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomasis komitetas 1989 m. liepos 17 d. gyvenamąjį namą ir kitus pastatus, esančius Kražių g. 11, Šiauliuose, perdavė Šiaulių m. katalikų Šv. Jurgio parapijos vykdomajam komitetui, nors nebuvo atitinkamo įstatymo. Įstatymas „Dėl maldos namų ir kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“ priimtas tik 1990 m. vasario 14 d., t. y. po ginčijamo sprendimo priėmimo. Todėl teismui iškilo klausimas, ar ginčijamas Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimas atitinka Konstitucijos 7 straipsnį.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Konstitucijos 105 straipsnį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat ar Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Atitinkamais atvejais Konstitucinis Teismas teikia Seimui ir Respublikos Prezidentui išvadas.

Pareiškėjas savo nutartyje prašo spręsti ar savivaldybės tarybos vykdomojo organo priimtas teisės aktas atitinka Konstituciją. Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įstatymas nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės nagrinėti ir spręsti, ar savivaldybės vykdomojo organo išleistas teisės aktas atitinka Konstituciją, todėl tokio prašymo nagrinėjimas Konstituciniam Teismui nežinybingas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu ir 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Atsisakyti nagrinėti šį prašymą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Teodora Staugaitienė

 Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys