Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 13/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 146 „Dėl pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio penktajai daliai, Katalikų Bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos akto 2 ir 4 straipsniams ir Lietuvos Respublikos 1990 m. vasario 14 d. įstatymo „Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“ 1 ir 3 straipsniams nutraukimo

Vilnius, 1994 m. rugsėjo 29 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

dalyvaujant pareiškėjo – Seimo narių grupės atstovams Seimo nariui Antanui Napoleonui Stasiškiui ir Zenonui Juknevičiui,

suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Privatinės teisės skyriaus viršininkei Jadvygai Aleksaitei,

teisminiame posėdyje dėl bylos Nr. 13/94 dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 146 „Dėl pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio penktąją dalį, Katalikų Bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos akto 2 ir 4 straipsnius ir Lietuvos Respublikos 1990 m. vasario 14 d. įstatymo „Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms“ 1 ir 3 straipsnius,

nustatė:

suinteresuoto asmens atstovė prašo pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti, kadangi Vyriausybė ginčijamą nutarimą pripažino netekusiu galios.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Vyriausybė 1994 m. rugsėjo 23 d. priėmė nutarimą Nr. 881 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 146 pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 1994, Nr. 75-1415). Šiuo nutarimu Vyriausybė pripažino netekusiu galios ginčijamą teisės aktą. Ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys