Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 11/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje nutraukimo

 Vilnius, 1994 m. rugsėjo 21 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjo S. Stačioko pranešimą apie teisminiam posėdžiui rengiamą bylą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. I-2081 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrojo akcizo mokestį“ 4 punkto 1 papunktis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 541 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrąjį akcizą“ 3 ir 3.1 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegija 1994 m. kovo 14 d. kasacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal bendros Lietuvos–JAV įmonės akcinės bendrovės „Grigiškės“ ieškinį Trakų rajono valstybinei mokesčių inspekcijai dėl akto dalies, kuria bendrai Lietuvos–JAV įmonei AB „Grigiškės“ už laiku nesumokėtą bendrojo akcizo mokestį buvo priskaičiuota 0,5 % delspinigių už kiekvieną dieną ir pasiūlyta per 5 dienas pervesti į biudžetą 881 907 Lt sumą, pripažinimo neteisėta. Kolegija suabejojo, ar Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. I-2081 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrojo akcizo mokestį“ 4 punkto 1 papunktis, kuriuo pavedama Vyriausybei nustatyti bendrojo akcizo mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, terminus bei lengvatas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 541 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrąjį akcizą“ 3 ir 3.1 punktai, kuriais pavedama Finansų ministerijai nustatyti bendrojo akcizo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, terminus bei lengvatas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegija nutartimi sustabdė šios bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. I-2081 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrojo akcizo mokestį“ 4 punkto 1 papunkčio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 541 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrąjį akcizą“ 3 ir 3.1 punktų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktui.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Seimas 1993 m. gruodžio 22 d. priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 1994, Nr. 3-40) su pakeitimais ir papildymais (Žin., 1994, Nr. 25-399; 28-489, 58-1136), kuris įsigaliojo nuo 1994 m. gegužės 1 d. Įsigaliojus šiam įstatymui, ginčijamas Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimas „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrojo akcizo mokestį“ neteko galios, nes jo 5 punkte skelbiama „Šis nutarimas galioja nuo jo priėmimo iki bus įvestas pridėtinės vertės mokestis“.

Vyriausybei 1994 m. balandžio 15 d. priėmus nutarimą Nr. 286 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1994, Nr. 29-523) su pakeitimais (Žin., 1994, Nr. 42-765, 43-799, 61-1211, 67-1278), neteko galios 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 541 „Dėl apyvartos mokesčio pakeitimo į bendrąjį akcizą“ (Žin., 1992, Nr. 6-132), išskyrus 3.2, 3.3, 3.7 ir 4–9 punktus. Taigi šiuo nutarimu Nr. 286 buvo panaikintas 1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 541 ginčijamų 3 ir 3.1 punktų galiojimas. Atsižvelgdamas į tai, kad ginčijami teisės aktai neteko galios, Konstitucinis Teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Zigmas Levickis                                 Vladas Pavilonis

 Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė

 Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys