Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 18/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl atsisakymo nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegijos prašymą ištirti, ar parengtinis tardymas atliktas baudžiamojoje byloje nesilaikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 bei 4 punktų ir 226 straipsnio reikalavimų neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui, taip pat ar sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 266 straipsniu byla nagrinėtina teisme nesant teisiamųjų

 Vilnius, 1994 m. liepos 11 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjo V. Pavilonio pranešimą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegijos prašymo ištirti, ar baudžiamojoje byloje, kurioje B. Makutinovičius, V. Razvodovas ir A. Skliaras kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 ir 70 straipsnius, atliktas parengtinis tardymas nesilaikant Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 bei 4 punktų ir 226 straipsnio reikalavimų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui, taip pat ar vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 266 straipsniu byla gali būti išnagrinėta teisme nesant teisiamųjų.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų byla kolegija prašo ištirti:

  1. Ar baudžiamojoje byloje, kurioje B. Makutinovičius, V. Razvodovas ir A. Skliaras kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 66 ir 70 straipsnius, atliktas parengtinis tardymas nesilaikant Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 ir 4 punktų, 226 straipsnio reikalavimų neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui.
  2. Ar sutinkamai su Baudžiamojo proceso kodekso 266 straipsniu ši byla nagrinėtina teisme nesant teisiamųjų B. Makutinovičiaus ir V. Razvodovo.

Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, kad Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte yra nurodyta, jog parengtinis tardymas sustabdomas, „jeigu nežinia kur yra kaltinamasis“, o tos pačios dalies 4 punkte numatytas pagrindas bylai sustabdyti, „jeigu negaunama pagal pavedimą iš užsienio valstybės turinti reikšmės bylai medžiaga arba neišduodamas kaltinamasis, be kurių negalima pabaigti parengtinio tardymo“. Šio kodekso 226 straipsnyje yra suteikta teisė kaltinamajam tiek pačiam, tiek su gynėjo pagalba susipažinti su visa byla, taip pat prašyti papildyti parengtinį tardymą.

Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija nustatė, kad iki kaltinimo pareiškimo ir po jo kaltinamieji B. Makutinovičius ir V. Razvodovas nebuvo apklausti, o pabaigus parengtinį tardymą – su byla nesupažindinti, nes parengtinis tardymas pradėtas ir baigtas be šių asmenų. Kaltinamųjų buvimo vietos yra nežinomos, tik manoma, kad jie gyvena Rusijoje.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnio pirmąją dalį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 63 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas ir priima sprendimus, ar Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucijos 110 straipsnio antrojoje dalyje ir Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, jog teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą tuo atveju, kai yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjas savo nutartyje nekelia klausimo dėl Baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 bei 4 punktų, ir 226 straipsnio kurios nors dalies atitikimo Konstitucijai. Teismui kilo abejonė, ar tokiu atveju kai atliekant tardymo veiksmus nebuvo paisoma minėtų baudžiamojo proceso normų, nebuvo pažeistos Konstitucijos 31 straipsnio nuostatos. Tokiu būdu Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija suabejojo baudžiamojo proceso normų taikymo teisingumu parengtinio tardymo metu. Šias abejones pašalinti turi pats teismas išsiaiškindamas taikomas normas.

Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija prašo išaiškinti Baudžiamojo proceso kodekso 266 straipsnio esmę. Teisės normos esmės aiškinimasis yra valstybės institucijos, taikančios įstatymą, pareiga. Konstitucija ir Konstitucinio Teismo įstatymas nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės aiškinti įstatymų taikymo, todėl tokio prašymo nagrinėjimas nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu ir 28 straipsniu, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Atsisakyti nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegijos prašymą ištirti, ar parengtinis tardymas atliktas baudžiamojoje byloje nesilaikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 218 straipsnio pirmosios dalies 1 bei 4 punktų ir 226 straipsnio reikalavimų neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsniui, taip pat ar sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 266 straipsniu byla nagrinėtina teisme nesant teisiamųjų.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys