Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo"

Byla Nr. 14/93

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 N U T A R I M A S

 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 25 d. nutarimo „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1994 m. liepos 7 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

dalyvaujant pareiškėjo – Seimo narių grupės atstovui Seimo nariui Andriui Kubiliui,

suinteresuoto asmens – Seimo atstovui Seimo pirmininko pavaduotojui Juozui Bernatoniui,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio pirmąja dalimi ir Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio pirmąja dalimi, viešame Teismo posėdyje 1994 m. liepos 5 d. išnagrinėjo bylą Nr. 14/93 pagal pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 25 d. nutarimas „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Lietuvos Respublikos Seimas 1993 m. kovo 25 d. priėmė nutarimą „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ (Žin., 1993, Nr. 11-269). Šio nutarimo trečiajame punkte Seimas nurodė, kad naujai sudaryta Vyriausioji rinkimų komisija taip pat turi atlikti tuos darbus ir išspręsti klausimus, kurių neatliko ir neišsprendė ankstesnė Vyriausioji rinkimų komisija.

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Seimo nutarimas „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 13 punktą.

Prašyme pareiškėjas nurodo, jog Konstitucijos 67 straipsnio 13 punkte yra nustatyta, kad Seimas turi teisę tik sudaryti Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keisti jos sudėtį. Konstitucijos 5 straipsnyje sakoma, jog „valdžios galias riboja Konstitucija“, o tai reiškia, kad Seimas neturi galios daryti kokių nors pavedimų Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Teisminiame posėdyje pareiškėjo atstovas akcentavo, kad Seimas ginčijamo nutarimo 3 punktu įpareigojo Vyriausiąją rinkimų komisiją vykdyti Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus. Vyriausiajai rinkimų komisijai įvykdžius šį reikalavimą, buvo neteisėtai nutraukti trijų Seimo narių įgaliojimai. Seimo rinkimų įstatymas nesuteikė jai teisės nutraukti Seimo narių įgaliojimus. Vyriausioji rinkimų komisija, nutraukdama trijų Seimo narių įgaliojimus, rėmėsi ginčijamo Seimo nutarimo imperatyviu 3 punktu, kuris prieštarauja Konstitucijai.

Suinteresuoto asmens atstovo nuomone, Seimas, priimdamas ginčijamą nutarimą, įgyvendino Konstitucijos 67 straipsnio 13 punkto nuostatą, kad Seimas turi teisę sudaryti Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keisti jos sudėtį. Atsižvelgdamas į tai, kad įstatyme „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo“ yra numatyti nauji Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo principai, Seimas nutarimo 1 punktu nutraukė tuometinės Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, kadangi jos sudėtis neatitiko Seimo rinkimų įstatymo nuostatų. Šio nutarimo 2 punktu jis sudarė naują Vyriausiąją rinkimų komisiją vadovaudamasis Seimo rinkimų įstatyme nustatytais principais. Nutarimo 3 punktu Seimas nedavė konkrečių pavedimų Vyriausiajai rinkimų komisijai, jis tik apibrėžė naujai sudarytos Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos tęstinumą, jos pareigą atlikti darbus ir išspręsti klausimus, kurių neatliko ir neišsprendė ankstesnė Vyriausioji rinkimų komisija.

Remdamasis išdėstytais argumentais, suinteresuoto asmens atstovas prašo Konstitucinį Teismą pripažinti, kad Seimo 1993 m. kovo 25 d. nutarimas „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Konstitucijos 67 straipsnio 2 punkte yra įtvirtinta Seimo prerogatyva leisti įstatymus. Konstitucijos 55 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta: „Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas“. Tai reiškia, kad Seimas įstatymu nustato Seimo narių rinkimo tvarką, rinkimus organizuojančių ir vykdančių institucijų įgaliojimus. Konstitucijos 67 straipsnio 13 punkte taip pat yra nustatyta Seimo teisė sudaryti Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keisti jos sudėtį. Tuo yra įtvirtinta nuostata, kad Seimo narių rinkimus organizuoja ir vykdo Seimo sudaryta Vyriausioji rinkimų komisija. Ši nuostata taip pat reiškia, kad Seimo prerogatyva keisti Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtį jokiais kriterijais neapibrėžta, tačiau ją riboja paties Seimo priimto Seimo rinkimų įstatymo atitinkamos nuostatos (Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas).

Seimo rinkimai buvo vykdomi iki 1992 m. Konstitucijos įsigaliojimo, vadovaujantis Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. liepos 9 d. priimtu Seimo rinkimų įstatymu. Rinkimus organizavo ir vykdė remiantis minėtu įstatymu sudaryta Vyriausioji rinkimų komisija.

Po rinkimų Seimas 1993 m. kovo 16 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo dalinio pakeitimo ir papildymo“, kuriuo buvo pakeisti Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo principai. Vykdydamas Seimo rinkimų įstatymą, Seimas 1993 m. kovo 25 d. priėmė nutarimą „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“, kurio 1 punktu nutraukė Aukščiausiosios Tarybos sudarytos Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą, o 2 punktu sudarė naują Vyriausiąją rinkimų komisiją. Tokiu būdu Seimas įgyvendino savo konstitucinę prerogatyvą sudaryti Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keisti jos sudėtį. Tai neprieštarauja Konstitucijos 67 straipsnio 13 punktui.

Naujai sudaryta Vyriausioji rinkimų komisija turi vykdyti Seimo rinkimų įstatyme nustatytus Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimus, įskaitant ir darbus kurių neatliko ankstesnė Vyriausioji rinkimų komisija.

Ginčijamo Seimo nutarimo 3 punkto teksto teisinė analizė leidžia teigti, jog jame teisės normų nesukurta, naujų pavedimų ar užduočių neduota, o tik konstatuota, kad naujai sudarytos Vyriausiosios rinkimų komisijos pareiga yra vykdyti Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus. Todėl tokia ginčijamo nutarimo 3 punkto nuostata negali būti vertinama kaip Seimo kompetencijos viršijimas arba Konstitucijos 67 straipsnio 13 punkte nustatytos Seimo teisės sudaryti Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keisti jos sudėtį pažeidimas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 53, 54, 55 ir 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. kovo 25 d. nutarimas „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys