Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 3/93

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl pradėtos teisenos byloje nutraukimo 

Vilnius, 1994 m. liepos 4 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjų Z. Levickio ir T. Staugaitienės pranešimą apie teisminiam posėdžiui rengiamą bylą dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 137 „Dėl neatidėliotinų žemės reformos darbų 1993 metais“, 1993 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 138 „Dėl valstybinės žemės nuomojimo kaime laikinosios tvarkos patvirtinimo“ ir 1992 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos įstatymui „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1993 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 785 (Žin., 1993, Nr. 55-1075) panaikino ginčijamą 1993 m. kovo 4 d. nutarimą Nr. 137 „Dėl neatidėliotinų žemės reformos darbų 1993 metais“; 1994 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 280 (Žin., 1994, Nr. 29-519) panaikino ginčijamą 1993 m. kovo 4 d. nutarimą Nr. 138 „Dėl valstybinės žemės nuomojimo kaime laikinosios tvarkos patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 849 „Dėl žemės sklypų paėmimo ir suteikimo valstybės reikmėms laikinųjų nuostatų patvirtinimo“ 2 punkte buvo nurodyta, kad nutarimas galioja iki bus priimtas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas įsigaliojo 1994 m. liepos 1 d. Todėl ginčijamas 1992 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 849, įsigaliojus Lietuvos Respublikos žemės įstatymui (Žin., 1994, Nr. 34-618), neteko galios.

Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta: „Ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti“.

Konstitucinis Teismas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi,

nusprendė:

pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys