Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 5/95

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 461 „Dėl pastato Šiauliuose, Aušros al. 25a, išpirkimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 1991 m. birželio 18 d. įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“

 Vilnius, 1995 m. rugsėjo 21 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens Vyriausybės atstovui – Vyriausybės kanceliarijos juridinio skyriaus vedėjui Vitoldui Kumpai,

teisminiame posėdyje nagrinėdamas bylą Nr. 5/95 dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 461 „Dėl pastato Šiauliuose, Aušros al. Nr. 25a, išpirkimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo“ 8 straipsnio antrosios dalies 1 punktą ir 14 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą,

nustatė:

Pareiškėjas – Šiaulių miesto apylinkės teismas 1994 m. gruodžio 19 d. nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Edvardo Pranculio, Algirdo Pranculio ir Laimutės Pranculytės-Vaičiūvienės ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Šiaulių miesto valdybai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dėl nuosavybės teisių į namą, esantį Šiauliuose, Aušros al. 25a, atstatymo grąžinant jį natūra.

Teismas nutartimi sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 1994 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 461 „Dėl pastato Šiauliuose, Aušros al. 25a, išpirkimo“ (Žin., 1994, Nr. 46-860) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui ir įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio antrosios dalies 1 punktui ir 14 straipsnio pirmosios dalies 2 punktui.

Teisminio posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas prašė bylą nutraukti, nes Vyriausybė 1995 m. rugsėjo 6 d. priėmė nutarimą, kuriuo ginčijamą teisės aktą pripažino netekusiu galios.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Vyriausybė 1995 m. rugsėjo 6 d. priėmė nutarimą Nr. 1188 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 461 „Dėl pastato Šiauliuose, Aušros al. 25a, išpirkimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 1995, Nr. 75-1753). Ginčijamo nutarimo panaikinimas yra pagrindas pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys