Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Medžiaga Nr. 34/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

S P R E N D I M A S

Dėl Kauno miesto apylinkės teismo prašymo ištirti, ar įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių j išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Vilnius, 1995 m. kovo 16 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstęs Kauno miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai,

nustatė:

Pareiškėjas – Kauno miesto apylinkės teismas sustabdė civilinės bylos dėl Kauno miesto valdybos potvarkio panaikinimo nagrinėjimą ir nutartimi kreipėsi j Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnis, kuriame nenurodytos įvaikių vaikų teisės, nepažeidžia jų konstitucinių teisių į nuosavybę (Konstitucijos 23 straipsnis), taip pat išaiškinti, ar sprendžiant teisminius ginčus, iškilusius dėl įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, galima taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas ir ar tai neprieštarauja Konstitucijos nuorodoms.

Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, kad „minėto įstatymo 2 straipsnis apibrėžia asmenų ratą, kuriems suteikta teisė j išlikusį nekilnojamąjį turtą ir tampa neaišku, kokia teisinė padėtis yra pareiškėjos, kaip įvaikės (įdukros) vaiko (dukters). Išplėsti Įstatymo 2 straipsnio asmenų ratą teismas vargu ar gali, tuo labiau taikyti Civilinio kodekso 573 straipsnio normas“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių j išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnis atitinka Konstituciją. Iš prašymo matyti, jog pareiškėjui neaiški įvaikių vaikų teisinė padėtis, nes jie neįtraukti į minėto įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtą asmenų ratą, todėl keliamas klausimas, ar tuo nėra pažeistos įvaikių vaikų nuosavybės teisės. Tokio prašymo nagrinėjimas yra žinybingas Konstituciniam Teismui.
  2. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar sprendžiant teisminius ginčus, iškilusius dėl įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, galima taikyti Civilinio kodekso normas ir ar tai neprieštarauja Konstitucijos nuorodoms. Taigi pareiškėjas prašo išaiškinti teisės normos taikymą dviejų įstatymų konkurencijos atveju. Konstitucijos 102 straipsnyje, Konstitucinio Teismo įstatymo 63 ir 64 straipsniuose nustatyta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl teisės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams pagal normų turinį, reguliavimo apimtį, formą, Konstitucijoje nustatytą jų priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką, tačiau nenumatyta, jog Konstitucinis Teismas sprendžia teisės aktų taikymo klausimus. Išsiaiškinti, kuris įstatymas jų konkurencijos atveju taikytinas konkrečioje byloje, yra institucijos, taikančios įstatymą, pareiga. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 ir 28 straipsniais, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Priimti prašymą ištirti, ar įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių j išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir pradėti bylą rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.
  2. Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti, „ar sprendžiant teisminius ginčus, iškilusius pagal įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių j išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, galima taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas ir ar tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuorodoms“.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys