Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 24/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. rugsėjo 2 d. dekreto „Dėl tarpžinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“ 2 ir 4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 14 straipsnio pirmajai daliai

 Vilnius, 1995 m. kovo 14 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstęs Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Respublikos Prezidento 1994 m. rugsėjo 2 d. dekreto „Dėl tarpžinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“ 2 ir 4 punktai neprieštarauja Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 14 straipsnio pirmajai daliai

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Respublikos Prezidento 1994 m. rugsėjo 2 d. dekreto „Dėl tarpžinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“ (Žin., 1994, Nr. 69-1314) 2 ir 4 punktai neprieštarauja Konstitucijos 5, 89 straipsniams, 104 straipsnio pirmajai daliai bei 109 straipsnio antrajai ir trečiajai dalims ir Įmonių įstatymo 14 straipsnio pirmajai daliai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo, taip pat Respublikos Prezidento bei Vyriausybės priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Taigi Konstitucinis Teismas kompetentingas nagrinėti tik bylas dėl galiojančių teisės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams.

Respublikos Prezidentas 1995 m. sausio 31 d. dekretu „Dėl konsultacinės tarybos kovai su ekonominiais nusikaltimais sudarymo“ (Žin., 1995, Nr. 12-270) pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Prezidento 1994 m. rugsėjo 2 d. dekretą „Dėl tarpžinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas pradėtai teisenai byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys