LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 38/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegijos prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 9 d. nutarimu patvirtintos muitų mokėjimo tvarkos 7 ir 11 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsniui

 Vilnius, 1995 m. sausio 25 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegijos prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 9 d. nutarimu patvirtintos muitų mokėjimo tvarkos 7 ir 11 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsniui,

nustatė:

Pareiškėjas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų kolegija 1994 m. lapkričio 29 d. nutartimi prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 9 d. nutarimu patvirtintos muitų mokėjimo tvarkos (Žin., 1993, Nr. 28 (13)-662) 7 ir 11 punktai atitinka Lietuvos Respublikos muitų tarifų įstatymo 18 straipsnį.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti, taip pat Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Taigi Konstitucinis Teismas kompetentingas nagrinėti tik bylas dėl galiojančių minėtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams.

Vyriausybė 1994 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 372 pripažino ginčijamą Vyriausybės aktą netekusiu galios (Žin., 1994, Nr. 38-686), todėl pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį prašymas negali būti Konstituciniame Teisme nagrinėjamas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti šį prašymą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys