LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Medžiaga Nr. 1/95

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Joniškio rajono apylinkės teismo prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 9 d. nutarimo „Dėl žemės ūkio bendrovių atsiskaitymo su pajininkais tvarkos ir sąlygų“ 9 punktas atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsnį

 Vilnius, 1995 m. sausio 25 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Joniškio rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 1992 m. spalio 9 d. nutarimo „Dėl žemės ūkio bendrovių atsiskaitymo su pajininkais tvarkos ir sąlygų“ 9 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsniui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Joniškio rajono apylinkės teismas 1994 m. gruodžio 22 d. nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydamas ištirti, ar Vyriausybės 1992 m. spalio 9 d. nutarimo „Dėl žemės ūkio bendrovių atsiskaitymo su pajininkais tvarkos ir sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 32-987; 1993, Nr. 62 (47)-1174) 9 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 20 straipsniui.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidento bei Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Taigi Konstitucinis Teismas kompetentingas nagrinėti bylas tik dėl galiojančių minėtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams.

Vyriausybė 1995 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 45 pripažino ginčijamą Vyriausybės nutarimą netekusiu galios (Žin., 1995, Nr. 6-131). Jis nebegalioja, todėl pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąją dalį prašymas Konstituciniame Teisme negali būti nagrinėjimas.

Vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio antrosios dalies 3 punktu ir 69 straipsnio ketvirtąja dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti prašymą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Pranas Vytautas Rasimavičius            Stasys Stačiokas

 Teodora Staugaitienė                         Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys