Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 12/94

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1995 m. sausio 4 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Algirdo Gailiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Vlado Pavilonio, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės, Stasio Šedbaro ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Rolandai Stimbirytei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas neprieštarauja Konstitucijos 125 straipsniui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 24-378) atitinka Konstitucijos 125 straipsnį.

Pareiškėjas savo prašymą grindžia šiais argumentais:

Lito patikimumo įstatymo 2 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalies, taip pat 3 straipsnio antrosios dalies normos įpareigoja Lietuvos banką vykdyti pinigų emisiją kitų valstybės institucijų nustatytomis sąlygomis ir jų nurodyta apimtimi, pinigų emisijos procese faktiškai leidžia dalyvauti Seimui ir Vyriausybei. Tuo pačiu minėtos Lito patikimumo įstatymo normos likviduoja Lietuvos banko savarankiškumą pinigų emisijos srityje, iš esmės nustato, kad pinigų emisijos teisė priklauso ne tik Lietuvos bankui, bet ir kitoms valstybės institucijoms, o banko pinigų emisijos teisę daro formalią.

Konstitucijos 5 straipsnyje nustatyta, kad valstybės valdžią vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Šiame straipsnyje taip pat nurodoma, kad valdžios galias riboja Konstitucija. Seimo įgaliojimai nustatyti Konstitucijos 67 straipsnyje. Ji nesuteikia Seimui teisės reguliuoti klausimų, kurių sprendimas pagal Konstituciją yra paskirtas kitų valstybės institucijų (šiuo atveju – Lietuvos banko) kompetencijai. Todėl Seimas, Lito patikimumo įstatyme nustatydamas taisykles, kurias pagal Konstitucijos 125 straipsnį turi teisę nustatyti tik Lietuvos bankas, viršijo savo įgaliojimus.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Seimas 1994 m. kovo 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymą, kurio normos nustatė Lietuvos banko litų išleidimo į apyvartą tvarką ir sureguliavo kitus su tuo susijusius klausimus.

Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymas neprieštarauja Konstitucijos 125 straipsniui, nes, jo nuomone, šiuo įstatymu suvaržyta Lietuvos banko išimtinė pinigų emisijos teisė. Tačiau motyvuodamas savo prašymą pareiškėjas iš esmės motyvuoja tik šio įstatymo 2 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalies bei 3 straipsnio antrosios dalies nuostatomis.

Pareiškėjo nurodomi Lietuvos banko emisijos apribojimai pirmiausia išplaukia iš Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymo 3 straipsnio. Tuo tarpu Seimas 1994 m. liepos 20 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 59-1157). Padarius pakeitimą Lietuvos Respublikos lito patikimumo įstatyme, 1994 m. spalio 12 d. buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr, 81-1516). Taip pat 1994 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas naujas Lietuvos banko įstatymas (Žin., 1994, Nr. 99-1957), kurio 6 straipsnyje atitinkamai suformuluota Lietuvos banko išimtinė teisė leisti pinigus.

Kadangi buvo padaryta ginčijamo, o vėliau ir kitų įstatymų pakeitimai, 1994 m. rugsėjo 16 d. raštu Nr. 01-22-111 pareiškėjui buvo pasiūlyta patikslinti savo prašymą ir jo motyvus. Į šį pasiūlymą pareiškėjas neatsakė.

Tai, kad dalis ginčijamo akto panaikinta, o dėl naujų normų konstitucingumo į Konstitucinį Teismą nebuvo kreiptasi ir nebuvo pateikti papildomi motyvai, kuriais remiantis būtų galima nagrinėti klausimą dėl įstatymo neatitikimo Konstitucijai, sudaro pagrindą priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti.

Vadovaudamasis Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu, šio straipsnio ketvirtąja dalimi ir 28 straipsniu Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 Algirdas Gailiūnas                              Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 Vladas Pavilonis                                Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė

 Stasys Šedbaras                                Juozas Žilys