Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimą

Byla Nr. 14/96

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl prašymo išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimą

 Vilnius, 1997 m. balandžio 9 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Rasimavičiaus, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovams Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo santykių skyriaus viršininkui Benjaminui Merčaičiui ir Analizės ir programavimo skyriaus viršininkei Vitai Safjan,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsniu, viešame Teismo posėdyje išnagrinėjo suinteresuoto asmens – Vyriausybės atstovų prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo“ 3.1 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 499 straipsnio pirmajai daliai ir Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniui“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Konstitucinis Teismas 1997 m. sausio 20 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, jog Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo“ 3.1 punktas prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio antrajai daliai, Civilinio kodekso 499 straipsnio pirmajai daliai ir Darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniui. Suinteresuoto asmens atstovai 1997 m. vasario 19 d. prašyme prašo išaiškinti kai kuriuos dėl šio nutarimo jiems iškilusius klausimus.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Suinteresuoto asmens atstovai prašo išaiškinti, ar Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimu ginčijamo Vyriausybės nutarimo 3.1 punktą pripažinus prieštaraujančiu Konstitucijos 30 straipsnio antrajai daliai, Civilinio kodekso 499 straipsnio pirmajai daliai ir Darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsniui, kartu nustojo galios ir šio nutarimo 3.2 punktas.

Konstitucinis Teismas pažymi, kad ginčijamo Vyriausybės nutarimo 3.2 punkto teisėtumo klausimas nebuvo nagrinėjamas šioje byloje, nes tokio prašymo pareiškėjas nebuvo pateikęs.

Kartu pažymėtina, kad Vyriausybė 1997 m. kovo 17 d. priėmė nutarimą Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1004 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo“ 3, 3.1 ir 3.2 punktų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo pripažino ginčijamo nutarimo 3, 3.1 ir 3.2 punktus netekusiais galios (Žin., 1997, Nr. 25-573).

  1. Suinteresuoto asmens atstovai prašo išaiškinti, kaip taikyti Konstitucinio Teismo nutarimo konstatuojamojoje dalyje padarytą išvadą, kad „tuo atveju, kai nukentėjusiojo darbuotojo valandinis tarifinis atlygis (mėnesinė alga) iki sužalojimo buvo mažesnis už nustatytą minimalų valandinį atlygį (minimalią mėnesinę algą), žalos atlyginimas turi būti apskaičiuojamas pagal valstybės nustatytą darbo užmokesčio minimumą“.

Konstitucinis Teismas nurodo, kad ši Teismo išvada grindžiama Darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio antrosios dalies norma, nustatančia, jog „darbuotojui nustatytas valandinis tarifinis atlygis (mėnesinė alga) negali būti mažesnis už valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį (minimalią mėnesinę algą).“ Taigi suinteresuoto asmens atstovai prašo išaiškinti teisės normos taikymo dalykus. Tačiau taikant teisės normas jų aiškinimas yra šias normas taikančių institucijų bei teismų prerogatyva.

  1. Suinteresuoto asmens atstovai prašo išaiškinti, kaip turi būti taikomas Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnis paskelbus Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimą.

Konstitucinis Teismas pažymi, kad šio įstatymo 72 straipsnis nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl jis negali būti aiškinamas.

  1. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus atsisakytina tenkinti suinteresuoto asmens atstovų prašymą išaiškinti kai kuriuos dėl Konstitucinio Teismo nutarimo iškilusius klausimus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 61 straipsniu, Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Atsisakyti išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nutarimą.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Kęstutis Lapinska                              Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 

Pranas Vytautas Rasimavičius            Teodora Staugaitienė                         Juozas Žilys