Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 16 / 97

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 841 „Dėl žemės grąžinimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus

 Vilnius, 1998 m. kovo 25 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Kęstučio Lapinsko, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Teodoros Staugaitienės ir Juozo Žilio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 841 „Dėl žemės grąžinimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio antrąjį punktą, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1997 m. liepos 30 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 841 „Dėl žemės grąžinimo“ (Žin., 1997, Nr. 73-1871), kurio 1.2 punktu apskričių viršininkams buvo pavesta paženklinti žemę pageidaujantiems ją susigrąžinti natūra piliečiams vietovėje ne vėliau kaip iki 1997 m. rugsėjo 1 d. ir parengti laikinąjį sklypo paženklinimo aktą bei brėžinį, o 1.4 punktu – užtikrinti, kad žemės ūkio įmonės nebedirbtų rudens žemės darbų tuose plotuose, kuriuos piliečiai pageidaus šį rudenį susigrąžinti natūra, be šių piliečių sutikimo. Pareiškėjas – Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar minėto Vyriausybės nutarimo 1.2 ir 1.4 punktai atitinka Konstitucijos 94 straipsnio antrąjį punktą, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, Žemės reformos įstatymą, Žemės įstatymą, Žemės nuomos įstatymą, Žemės ūkio bendrovių įstatymą, Apskrities valdymo įstatymą, Vyriausybės įstatymą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Vyriausybė 1998 m. sausio 21 d. priėmė nutarimą Nr. 80 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės grąžinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 1998, Nr. 9-214), kuriuo Vyriausybės 1997 m. liepos 30 d. nutarimas Nr. 841 „Dėl žemės grąžinimo“ buvo pripažintas netekusiu galios.

Tai, kad ginčijamas Vyriausybės nutarimas pripažintas netekusiu galios, yra pagrindas pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio ketvirtąja dalimi ir 28 straipsniu, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Kęstutis Lapinskas                            Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 

Teodora Staugaitienė                         Juozas Žilys