Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 2/99

 S P R E N D I M A S

 Dėl Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. gruodžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos 1999 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 1999 m. lapkričio 23 d., byla

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

tvarkomajame posėdyje apsvarstė Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. gruodžio 3 d. priimtas Lietuvos Respublikos 1999 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijos 131 straipsnio 2 daliai, 41 straipsnio 3 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 1 daliai, 121 straipsnio 1 daliai ir 120 straipsnio 2 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Seimo narių grupė prašo ištirti, ar 1998 m. gruodžio 3 d. priimtas 1999 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 114-3186) neprieštarauja Konstitucijos 131 straipsnio 2 daliai, 41 straipsnio 3 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, 127 straipsnio 1 daliai, 121 straipsnio 1 daliai ir 120 straipsnio 2 daliai.

Seimas 1999 m. spalio 14d. priėmė 1999 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 93-2708), kuriuo pakeitė 1999 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymą ir išdėstė jį nauja redakcija.

Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas teisės aktas neteko galios, Konstitucinis Teismas konstatuoja, jog yra pagrindas pradėtą teiseną nutraukti.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendė:

Pradėtą teiseną šioje byloje nutraukti.

Egidijus Jarašiūnas                             Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė