Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

Dėl Šiaulių apygardos teismo prašymo ištirti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį yra privalomas teismams, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsniui, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio antroji ir trečioji dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso normoms, reglamentuojančioms teismingumo taisykles

Vilnius, 1999 m. rugsėjo 29 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Prano Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Šiaulių apygardos teismo prašymą ištirti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį yra privalomas teismams, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsniui, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio antroji ir trečioji dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso normoms, reglamentuojančioms teismingumo taisykles.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

Pareiškėjas – Šiaulių apygardos teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymais ištirti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį yra privalomas teismams, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsniui, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514) 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio antroji ir trečioji dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso normoms, reglamentuojančioms teismingumo taisykles.

II

Pareiškėjas savo prašymą grindžia šiais argumentais.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalį įstatymu pagrįsti prokuratūros pareigūnų reikalavimai visiems asmenims yra privalomi, todėl prokurorų ieškinių padavimas teismams tapo besąlygiškai privalomas, nes tai toleruoja Lietuvos Apeliacinis ir Aukščiausiasis teismai.
  2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis numato galimybę prokurorui pareikšti ieškinius, kad būtų apgintos valstybės ir kitų asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Šį straipsnį detalizuoja Prokuratūros įstatymo 31 ir 32 straipsniai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta prokuroro kompetencija tik baudžiamosiose bylose, o civilinėse bylose jo kompetencija nenumatyta ir nei viename Konstitucijos straipsnyje ar skirsnyje nekalbama apie jo funkcijas reikšti ieškinius už savarankiškus juridinius asmenis. Ieškinį pareiškus prokurorui apeinamas žyminio mokesčio į biudžetą sumokėjimas, taigi, prokuroras daro žalą valstybės turtiniams interesams.
  3. Pagal Prokuratūros įstatymo 15 straipsnį apylinkių ir apygardų prokurorų įgalinimai saistomi jų teritorija, kuri atitinka teismo teritoriją ir tik Generalinio prokuroro pavedimu prokuratūros pareigūnai gali vykdyti prokuroro funkcijas ir kitose teritorijose ar kitame teisme.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Konstitucijos 105 straipsnį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja ir sprendžia, ar neprieštarauja Konstitucijai įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, taip pat ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento bei Vyriausybės priimti aktai.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnyje numatytas prokuroro dalyvavimas civiliniame procese ginant valstybės ir kitų asmenų teises. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatyme nustatyta prokuratūros ir jos pareigūnų teisė, įstatymų nustatyta tvarka ginant teisėtus valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises, rengti medžiagą civilinei bylai teisme iškelti ir dalyvauti ją nagrinėjant (1 straipsnio 7 punktas) ir įpareigojimas nustačius įstatymo pažeidimus, atsižvelgiant į jų pobūdį, civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka pateikti ieškinius ir pareiškimus teisme, dalyvauti teismuose nagrinėjant civilines bylas, iškeltas prokuroro iniciatyva (32 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai).

Pareiškėjo – Šiaulių apygardos teismo prašymo nustatyti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį pagal bendrąsias sandorių taisykles pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 253 straipsnį, 270 straipsnį ir kitas prievoles reglamentuojančias Civilinio kodekso normas yra privalomi teismams, taip pat prašymo ištirti, ar prokuroras yra kompetentingas pareikšti ieškinį kitos apygardos teisme be Generalinės prokuratūros pavedimo, nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Šiaulių apygardos teismas suabejojo ne teisės akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštaravimu Konstitucijai (Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalis), o Civilinio proceso kodekso bei Prokuratūros įstatymo normų taikymo teisingumu. Šias abejones pašalinti turi pats apygardos teismas, išsiaiškindamas taikomas normas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalis, 105 straipsnis, Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnis, 63 straipsnis „nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės aiškinti įstatymų taikymo“ (Konstitucinio Teismo 1994 m. liepos 11 d. sprendimas), todėl pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

Pareiškėjo prašymo nustatyti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį pagal bendrąsias sandorių taisykles pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 253 straipsnį, 270 straipsnį ir kitas prievoles reglamentuojančias Civilinio kodekso normas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsniui, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalis, 105 straipsnis, Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnis, 63 straipsnis nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės nagrinėti ir spręsti, ar prokuroro priimami teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

Prašymo nustatyti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio 2 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normoms, reglamentuojančioms teismingumo taisykles, nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui. Šiuo atveju teismas prašo išspręsti esančios, jo manymu, teisės normų konkurencijos Civilinio proceso kodekse bei skirtingų tos pačios teisinės galios aktų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo) normų tarpusavio suderinamumo klausimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalis, 105 straipsnis, Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnis, 63 straipsnis nesuteikia Konstituciniam Teismui teisės spręsti teisės normų konkurencijos klausimų – tai įstatymų leidėjo prerogatyva, bei įstatymų taikymo klausimų – tai valstybės institucijos, taikančios įstatymą, pareiga, todėl pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio antrąja dalimi, 28 straipsniu, 69 straipsnio pirmosios dalies antruoju punktu, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

  1. Priimti prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio 2 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir pradėti rengti bylą tvarkomajam teismo posėdžiui.
  2. Atsisakyti nagrinėti prašymą nustatyti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį pagal bendrąsias sandorių taisykles pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 253 straipsnį, 270 straipsnį ir kitas prievoles reglamentuojančias civilinio kodekso normas yra privalomi teismams.
  3. Atsisakyti nagrinėti prašymą ištirti, ar prokuroras yra kompetentingas pareikšti ieškinį kitos apygardos teisme be Generalinės prokuratūros pavedimo.
  4. Atsisakyti nagrinėti prašymą nustatyti, ar prokuroro ieškinio pareiškimas už savarankišką juridinį asmenį pagal bendrąsias sandorių taisykles pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 253 straipsnį, 270 straipsnį ir kitas prievoles reglamentuojančias civilinio kodekso normas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsniui, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 3 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
  5. Atsisakyti nagrinėti prašymą nustatyti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnis ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 32 straipsnis, 15 straipsnio 2 ir 3 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normoms, reglamentuojančioms teismingumo taisykles.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Egidijus Jarašiūnas                             Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė