Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUTARTIES DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS 33 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2014 m. vasario 18 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą (Nr. 1B-3/2014).

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Konstituciniame Teisme 2014 m. vasario 3 d. gautas Seimo narių grupės prašymas (Nr. 1B-3/2014) „ištirti, ar Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 1 dalies nuostata „Pensijos, paskirtos iki šios Sutarties įsigaliojimo, neperžiūrimos“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Seimo narių grupė (29 Seimo nariai) prašo ištirti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

2. Pažymėtina, kad ši sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Ukrainos pasirašyta 2001 m. balandžio 23 d., ratifikuota Seimo 2001 m. rugsėjo 27 d. priimtu Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo įstatymu ir įsigaliojo 2002 m. vasario 8 d.

Taigi Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai.

3. Konstitucinio Teismo įgaliojimai, taip pat subjektai, turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą jo kompetencijai priskirtais klausimais, yra įtvirtinti Konstitucijoje, Konstitucinio Teismo įstatyme.

3.1. Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Pagal Konstitucijos 105 straipsnio 1, 2 dalis, 106 straipsnio 1, 2, 3 dalis, Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnį dėl įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų atitikties Konstitucijai, taip pat Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktų atitikties Konstitucijai ir įstatymams į Konstitucinį Teismą turi teisę kreiptis inter alia ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių (29 Seimo nariai).

3.2. Konstitucinis Teismas taip pat turi įgaliojimus teikti išvadas Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalyje, Konstitucinio Teismo įstatymo 73 straipsnyje jo kompetencijai priskirtais klausimais. Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte, Konstitucinio Teismo įstatymo 73 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad Konstitucinis Teismas teikia išvadas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai.

Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 5 dalį, Konstitucinio Teismo įstatymo 74 straipsnį prašyti Konstitucinio Teismo išvados dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių atitikties Konstitucijai gali Seimas ir Respublikos Prezidentas.

Pažymėtina ir tai, kad Konstitucinio Teismo įstatyme inter alia nustatyta, jog vada Konstitucinio Teismo išvadai rengti yra šio įstatymo nustatyta tvarka ir nustatytos formos paklausimo padavimas Konstituciniam Teismui (75 straipsnis); Seimo paklausimas gali būti išdėstytas nutarime; kitais atvejais prie paklausimo turi būti pridėtas Seimo nutarimas dėl paklausimo patvirtinimo (76 straipsnio 2 dalis).

Taigi pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai Konstitucinis Teismas teikia išvadas, o tokios išvados gali prašyti Seimas in corpore paklausimu, išdėstytu Seimo nutarime arba patvirtintu Seimo nutarimu, taip pat Respublikos Prezidentas. Vadinasi, pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą Seimo narių grupė neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties (jos nuostatos) atitikties Konstitucijai.

4. Minėta, kad į Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai kreipėsi Seimo narių grupė.

Kadangi, kaip minėta, Konstitucinio Teismo išvados dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties atitikties Konstitucijai gali prašyti inter alia Seimas in corpore, konstatuotina, kad šiuo atveju į Konstitucinį Teismą kreipėsi tokios teisės neturintis subjektas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad Konstitucinis Teismas atsisako nagrinėti paklausimą dėl išvados teikimo, jeigu paklausimą pateikė institucija ar asmuo, neturintys teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, atsisakytina nagrinėti pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą (Nr. 1B-3/2014) ištirti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą (Nr. 1B-3/2014) „ištirti, ar Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 1 dalies nuostata „Pensijos, paskirtos iki šios Sutarties įsigaliojimo, neperžiūrimos“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai“.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Sprendimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:    Toma Birmontienė
                                                             Pranas Kuconis
                                                             Gediminas Mesonis
                                                             Vytas Milius
                                                             Ramutė Ruškytė
                                                             Egidijus Šileikis
                                                             Algirdas Taminskas
                                                             Romualdas Kęstutis Urbaitis
                                                             Dainius Žalimas