LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl pradėtos teisenos nutraukimo

Byla Nr. 32/98

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 S P R E N D I M A S

 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Vilnius, 2000 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė klausimą dėl teisenos byloje pagal Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar 1996 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nutraukimo.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Seimas 1996 m. liepos 2 d. priėmė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 71-1706).

Seimas 1996 m. gruodžio 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 121-2848). Jame pakeista minėtojo straipsnio 3 dalis ir išdėstyta taip:

„3. Aukščiausiasis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo organas yra taryba, sudaroma 3 metams iš 15 asmenų. Savo atstovus į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybą deleguoja šios meno kūrėjų bei visuomenės organizacijos: Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos Respublikos piliečių chartija, Lietuvos šeimos centras, Lietuvos teatro sąjunga, Lietuvos teisininkų draugija, Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos žurnalistų sąjunga. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos sudarymą organizuoja Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.“

Seimo narių grupė 1998 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar 1996 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsniui, 44 straipsnio 2 daliai, 48 straipsnio 4 daliai ir 50 straipsnio 2 daliai.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Seimas 2000 m. kovo 28 d. priėmė naują Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 30-829). Šiame įstatyme naujai sureguliuotas Lietuvos radijo ir televizijos tarybos sudarymas:

„5. Aukščiausioji LRT valdymo institucija yra taryba, atstovaujanti visuomenės interesams. Ji sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Pirmajai tarybos, sudaromos šio įstatymo nustatyta tvarka, kadencijai 4 narius šešeriems metams skiria Respublikos Prezidentas; 4 narius ketveriems metams skiria Seimas (2 nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų); 4 narius (po vieną) dvejiems metams deleguoja šios organizacijos: Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos vyskupų konferencija. Pasibaigus tarybos nario įgaliojimų laikui, jį paskyrusi ar delegavusi institucija (organizacija) naują narį skiria šešeriems metams. LRT tarybos sudėtį tvirtina Seimas.“

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalį ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtą teiseną nutraukti.

2000 m. balandžio 13 d. įsigaliojus naujam Visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymui pareiškėjo ginčijamas įstatymas neteko galios.

Atsižvelgiant į tai pradėta teisena šioje byloje nutrauktina.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu ir 69 straipsnio 4 dalimi, Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Pradėtą teiseną byloje nutraukti.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Egidijus Jarašiūnas                             Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė