Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d. nutarimas

DĖL 1998 METŲ PAVYZDŽIO BANDEROLIŲ TABAKO GAMINIAMS IR ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS ŽENKLINTI ĮVEDIMO

 Santrauka

Bylą inicijavo apylinkės teismas ir Seimo narių grupė. Jie prašė ištirti, ar Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikoje pagamintų ir parduodamų alkoholinių gėrimų ženklinimo 1998 metų pavyzdžio banderolėmis tvarkos (toliau – Tvarka) 5 punktas neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui ir Įmonių įstatymo 8 ir 12 straipsniams, taip pat ar Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ 6.4 papunkčiu patvirtintos Tvarkos 5 punktas, Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1149 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ dalinio pakeitimo“, Vyriausybės 1998 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1383 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ papildymo“ neprieštarauja Konstitucijos 1 straipsniui, 23 straipsnio 1 ir 3 dalims, 46 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

Pareiškėjų prašymai buvo pagrįsti tuo, kad Vyriausybė 1998 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ patvirtintos Tvarkos 5 punktu uždraudė seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais prekiauti, juos gabenti, laikyti prekybos bei viešojo maitinimo įmonių sandėliuose, prekybos patalpose ir kitose vietose. Tačiau, nustačiusi minėtus draudimus, Vyriausybė nenumatė galimybės didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms teisę prekiauti alkoholiniais gėrimais, įsigytais nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos iki anksčiau minėtos tvarkos įsigaliojimo, pakeisti seno pavyzdžio banderoles naujo pavyzdžio banderolėmis. Pareiškėjai teigė, kad Konstitucijoje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas apima savininko teisę turtą valdyti, juo naudotis bei disponuoti. Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimu patvirtintos Tvarkos 5 punktas uždraudė nuo 1998 m. rugpjūčio 1 d. prekiauti alkoholiniais gėrimais su seno pavyzdžio banderolėmis, juos gabenti, laikyti prekybos sandėliuose ir prekybos salėse, administracinėse patalpose ir kitose prekybos vietose, tačiau nenustatė šių produktų, įsigytų iki nutarimo priėmimo, legalizavimo tvarkos, sąlygų, būdų ir terminų, todėl pažeidė savininko teisę teisėtai įsigytu turtu disponuoti (uždrausta prekiauti) ir jį valdyti (uždrausta laikyti, gabenti).

Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ 6.4 papunkčiu patvirtintos Tvarkos 5 punktas ta apimtimi, kuria didmeninės prekybos įmonėms nuo 1998 m. birželio 1 d., o kitoms įmonėms – nuo 1998 m. rugpjūčio 1 d. draudžiama prekiauti seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais Lietuvos Respublikoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, juos gabenti, laikyti prekybos bei viešojo maitinimo įmonių sandėliuose, prekybos salėse, administracinėse patalpose ir kitose vietose, nenustačius, kokia tvarka ir sąlygomis šios įmonės po Vyriausybės nustatytos datos gali realizuoti dar iki draudimų nustatymo teisėtai įsigytus joms nuosavybės teise priklausančius Lietuvos Respublikoje pagamintus alkoholinius gėrimus, paženklintus seno pavyzdžio banderolėmis, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

Kartu Konstitucinis Teismas nustatė, kad Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams įvedimo“ 6.4 papunkčiu patvirtintos Tvarkos 5 punktas neprieštarauja Įmonių įstatymo 8 straipsnio 1 daliai ir 12 straipsnio 1 daliai, o Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1149 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dėl 1998 metų pavyzdžio banderolių tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams ženklinti įvedimo“ dalinio pakeitimo“ neprieštarauja Konstitucijos 1 straipsniui, 23 straipsnio 1 ir 3 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

 

Tezės

Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą alkoholiniai gėrimai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių gamybai, prekybai, gabenimui, laikymui gali būti taikomas ypatingas valstybinio reguliavimo režimas. Ginčijamu Vyriausybės nutarimu patvirtintos Tvarkos 5 punkto normos, nustatančios, kad alkoholiniai gėrimai turi būti paženklinti naujo 1998 metų pavyzdžio banderolėmis, kad draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais be banderolių ar su seno pavyzdžio banderolėmis, kad tokius gėrimus draudžiama gabenti, laikyti prekybos bei viešojo maitinimo įmonių sandėliuose, prekybos salėse, administracinėse, pagalbinėse patalpose ir kitose vietose, pačios savaime nėra teisiškai ydingos. Esminę reikšmę turi tai, kad uždraudus įmonėms prekiauti seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, juos gabenti bei laikyti nebuvo nustatyta, ką šios įmonės turi daryti su dar iki nurodytų draudimų nustatymo teisėtai įsigytais jiems nuosavybės teise priklausančiais Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, pažymėtais seno pavyzdžio banderolėmis, kokia tvarka ir sąlygomis įmonės gali realizuoti šiuos gėrimus po nutarime nurodytos datos.

Uždraudus įmonėms prekiauti seno pavyzdžio banderolėmis paženklintais Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, juos gabenti bei laikyti ir nenustačius, kaip įmonės po nutarime nurodytos datos gali realizuoti dar iki draudimų įvedimo teisėtai įsigytus joms nuosavybės teise priklausančius Lietuvoje pagamintus alkoholinius gėrimus, paženklintus seno pavyzdžio banderolėmis, yra ne tik paneigiama nuosavybės teisė, bet ir iš esmės apribojama Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtinta asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, sąžiningos konkurencijos laisvė, taip pat pažeidžiamos kitos Konstitucijos 46 straipsnyje išdėstytos teisės normos, nustatančios šalies ūkio konstitucinius pagrindus. Toks teisinis reguliavimas vertintinas kaip pastatantis ūkio subjektus į nevienodą, nelygiateisę padėtį, kaip diskriminuojantis tuos ūkio subjektus, kurie turi teisę prekiauti tik Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, ir dėl to pažeidžiantis Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą asmenų lygybės įstatymui principą.

Sprendžiant, ar ginčijamas Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimas neprieštarauja Konstitucijai, esminę reikšmę turi tai, kad pagal šį nutarimą įmonės, turinčios teisę verstis alkoholinių gėrimų mažmenine prekyba, gali 1995 metų pavyzdžio banderolėmis paženklintus importuotus gėrimus paženklinti naujo, 1998 metų pavyzdžio, banderolėmis. Toks teisinis reguliavimas nepažeidžia Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintos nuosavybės teisės, nes importuotų alkoholinių gėrimų savininkai, įvykdę nutarime nustatytus reikalavimus, turi teisę ir toliau šį turtą valdyti, juo naudotis ir disponuoti.

Pagal Vyriausybės 1998 m. lapkričio 30 d. nutarimą turi būti atlikta įmonėms nuosavybės teise priklausančių alkoholinių gėrimų inventorizacija. Nutarime nėra normų, kurios apribotų nuosavybės teisę, komercinės-ūkinės veiklos laisvę, sąžiningos konkurencijos laisvę ar nustatytų kokius nors kitus apribojimus ar draudimus. Vien tai, kad nutarime nėra paminėti tabako gaminiai ir kad nutarimas buvo priimtas po to, kai ankstesniu Vyriausybės nutarimu jau buvo uždrausta prekiauti Lietuvoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, pažymėtais seno pavyzdžio banderolėmis, nėra pagrindas laikyti ginčijamą Vyriausybės 1998 m. lapkričio 30 d. nutarimą prieštaraujančiu Konstitucijos 1 straipsniui, 23 straipsnio 1 ir 3 dalims, 29 straipsnio 1 daliai, 46 straipsniui, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.