Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl civilinio proceso atnaujinimo

Byla Nr. 6/2000

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 N U T A R I M A S

 Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37123 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 2001 m. birželio 5 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos Seimo atstovui Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniajam konsultantui Jurgiui Orlauskui,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, viešame Teismo posėdyje 2001 m. gegužės 30 d. išnagrinėjo bylą Nr. 6/2000 pagal pareiškėjo - Anykščių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37123 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

Anykščių rajono apylinkės teismas 2000 m. vasario 7 d. nagrinėjo asmens prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 37123 straipsnio 1 dalis (Žin.,1998, Nr. 112-3106) neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

II

Prašymas grindžiamas šiais argumentais.

CPK 37123 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, nekviesdamas į posėdį byloje dalyvaujančių asmenų, patikrina, ar prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 37121 straipsnyje, ir ar prašymas pagrįstas 37118 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Pagal šią normą išnagrinėtos bylos dalyviai apie tai, kad yra paduotas prašymas dėl proceso atnaujinimo, gali sužinoti tik tada, kai byla yra paskirta nagrinėti teismo posėdyje, todėl dalyvaujantys byloje asmenys neturi galimybės pareikšti nuomonės bei ginčyti, ar yra pagrįsti prašyme nurodyti pagrindai ir ar nepraleisti prašymo padavimo terminai. Teismas, skirdamas bylą pagal prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti teismo posėdyje dar neatnaujinęs proceso, kartu pripažįsta, kad kai kurios asmens, prašančio atnaujinti procesą, prašyme nurodomos aplinkybės yra pagrįstos, tačiau tokios teismo nuomonės neturi teisės ginčyti dalyvavę byloje asmenys.

Pareiškėjo nuomone, tokia proceso atnaujinimo nagrinėjimo tvarka įtvirtinama nelygi asmens, prašančio atnaujinti procesą, ir dalyvavusių byloje asmenų procesinė padėtis. Dėl to pareiškėjui kyla abejonių, ar CPK 37123 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs.

III

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui gauti suinteresuoto asmens – Seimo atstovo Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniojo konsultanto J. Orlausko rašytiniai paaiškinimai.

Suinteresuoto asmens atstovas nurodė, kad pagal CPK 37123 straipsnį prašymo nagrinėjimas susideda iš dviejų etapų. Pirma, teisėjas, neskirdamas teismo posėdžio, patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus CPK 37121 straipsnyje nustatyto termino ir ar prašymas atitinka CPK 37122 straipsnio reikalavimus. Jeigu prašymas surašytas praleidus įstatyme nustatytą terminą, prašymas iš esmės nenagrinėjamas. Procesą atsisakoma atnaujinti vien dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė CPK nustatytų formalių reikalavimų. Jeigu pareiškėjas tų reikalavimų laikėsi, teisėjas priima nutartį prašymą priimti teismo žinion ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą.

Teismo nutartis atsisakyti atnaujinti procesą byloje liečia tik pareiškėjo teises ir jo teisėtus interesus, įstatymas jam suteikia teisę skųsti tokią nutartį atskiruoju skundu. Suinteresuoto asmens atstovo nuomone, suteikti tokią teisę dalyvaujantiems byloje asmenims būtų nelogiška, nes pirmajame etape teismas iš esmės nenagrinėja proceso atnaujinimo klausimų, vyksta tik formalus patikrinimas, todėl ir kitų asmenų procesinės teisės, nenumatytos CPK 37123 straipsnyje, negali būti pažeistos. Civilinis procesas prasideda tik proceso atnaujinimo antrajame etape.

Tik teismo posėdyje ištyrus ir įvertinus papildomai pateiktus įrodymus galima spręsti, ar naujai paaiškėjusios aplinkybės yra esminės. Tinkamai paduotas ir neturintis turinio trūkumų (CPK 37121 ir 37122 straipsniai) prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti iš esmės nagrinėjamas teismo posėdyje, pareiškėjui ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pranešus apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Procesas atnaujinamas pagal taisykles, reguliuojančias procesą pirmosios instancijos teisme. Taigi nagrinėjant proceso atnaujinimo klausimą iš esmės, byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę visiškai naudotis CPK jiems suteiktomis teisėmis.

Suinteresuoto asmens atstovas mano, kad CPK 37123 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

IV

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti specialistų – Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto Šeimos teisės ir civilinio proceso katedros vedėjo doc. dr. V. Valančiaus ir šios katedros lektoriaus E. Krivkos rašytiniai paaiškinimai.

V

Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens atstovas J. Orlauskas iš esmės pakartojo savo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. CPK 37123 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Teismas, nekviesdamas į posėdį byloje dalyvaujančių asmenų, patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto šio kodekso 37121 straipsnyje, ir ar pagrįstas 37118 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytais pagrindais. Teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą, jeigu konstatuoja šioje dalyje nurodytus trūkumus, arba teismas paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą.“

Pareiškėjas nurodo, kad pagal CPK 37123 straipsnio 1 dalį apie tai, jog yra paduotas prašymas dėl proceso atnaujinimo, byloje dalyvaujantys asmenys gali sužinoti tik tada, kai byla yra paskirta nagrinėti teismo posėdyje. Taip yra apribojamos galimybės ginčyti prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumą. Pareiškėjo manymu, tokiu teisiniu reguliavimu įtvirtinama nelygi asmens, prašančio atnaujinti procesą, ir dalyvaujančių byloje asmenų procesinė padėtis, todėl pareiškėjui kyla abejonių, ar CPK 37123 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

  1. Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.“

Konstitucinio visų asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą. Civilinio proceso teisėje konstituciniu visų asmenų lygybės principu inter alia yra grindžiami šalių procesinio lygiateisiškumo ir rungimosi principai.

  1. 3. Vertinant CPK 37123 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai atsižvelgtina į tai, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę savo teises bei teisėtus interesus ginti nepriklausomame ir bešališkame teisme. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.
  2. Pagal CPK 37123 straipsnio 1 dalį teismas, nekviesdamas į posėdį byloje dalyvaujančių asmenų, patikrina, ar prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus termino, nustatyto šio kodekso 37121 straipsnyje, ir ar jis pagrįstas 37118 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Taigi pagal CPK 37123 straipsnio 1 dalį tikrinama, ar prašymas atitinka įstatymo reikalavimus. Konstatavęs, kad yra praleistas prašymo padavimo terminas, ir(arba) tai, kad prašymas nėra pagrįstas CPK 37118 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Jeigu teismas tokių trūkumų nekonstatuoja, jis paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą.

CPK 37120 straipsnyje nustatyta, kad proceso atnaujinimo procesas vyksta pagal taisykles, reguliuojančias procesą pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai procesas atnaujinamas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Apie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą turi būti pranešama visiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Proceso atnaujinimo procesas vyksta pagal civilinio proceso reikalavimus, todėl dalyvaujantys byloje asmenys turi visas įstatymo numatytas procesines teises, taip pat ir teisę pareikšti nuomonę dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo. Taigi nėra teisinio pagrindo teigti, kad ginčijama CPK 37123 straipsnio 1 dalis paneigia konstitucinį visų asmenų lygybės principą.

  1. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad Civilinio proceso kodekso 37123 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 53, 54, 55 ir 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 37123 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis                                 Augustinas Normantas

Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis                                 Vytautas Sinkevičius

Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė