Dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo

Byla Nr. 26/99

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 N U T A R I M A S

 Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 straipsnio (1994 m. liepos 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

 Vilnius, 2001 m. gegužės 7 d.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Zigmo Levickio, Augustino Normanto, Vlado Pavilonio, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko ir Teodoros Staugaitienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniajam konsultantui Pranui Petkevičiui,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, viešame Teismo posėdyje 2001 m. gegužės 2 d. išnagrinėjo bylą Nr. 26/99 pagal pareiškėjo – Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 straipsnis (1994 m. liepos 18 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

Pareiškėjas – Šiaulių miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 1302 straipsnis (Žin., 1994, Nr. 58-1132) neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

II

Pareiškėjas prašymą grindžia šiais argumentais.

Pagal ATPK 1302 straipsnį sistemingas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, t. y. padarymas per vienerius metus keleto pažeidimų, numatytų ATPK 124 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 1241 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 125 straipsnyje, už kuriuos skiriamų balų suma yra dešimt ir daugiau, užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vieneriems metams. Pareiškėjo nuomone, už pažeidimus jau kartą nubaustam asmeniui yra skiriama administracinė nuobauda už padarytų pažeidimų sumą.

Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Pasak pareiškėjo, šios nuostatos reikėtų laikytis ir taikant administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus. Dėl to pareiškėjas abejoja, ar ATPK 1302 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

III

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti suinteresuoto asmens atstovo P. Petkevičiaus rašytiniai paaiškinimai dėl pareiškėjo argumentų.

Suinteresuoto asmens atstovas pažymėjo, kad ATPK 1302 straipsnyje numatyto teisės pažeidimo sudėties ypatumas yra tai, kad per vienerius metus yra padaromi teisės normos dispozicijoje nurodyti pažeidimai ir kad kiekvienas jų yra vertinamas tam tikru balų skaičiumi. Balų skaičiavimo už įstatyme nurodytus administracinius teisės pažeidimus tikslas yra vairuotojus įspėti, kad už sistemingą Kelių eismo taisyklių pažeidimą vietoje piniginių baudų bus taikoma griežtesnė sankcija – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas. ATPK 1302 straipsnis taikomas teisingai, jei: 1) Kelių eismo taisyklių pažeidimas yra sistemingas – per vienerius metus padaryti ne mažiau kaip trys nurodyti pažeidimai; 2) pažeidimai yra įvertinti balais, o jų suma yra didesnė negu dešimt balų; 3) pažeidimai ir jų įvertinimai balais yra nurodyti paskutinio pažeidimo protokole ir nutarime skirti nuobaudą; 4) už paskutinį pažeidimą bauda neskiriama, o vairuotojas baudžiamas viena administracine nuobauda pagal APTK 1302 straipsnį – teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams. Suinteresuoto asmens atstovo manymu, taip suprantamas ATPK 1302 straipsnis neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

IV

Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro V. Markevičiaus, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos kelių policijos tarnybos vyresniojo komisaro H. Sadausko rašytiniai paaiškinimai.

V

Teisminiame posėdyje suinteresuoto asmens atstovas P. Petkevičius iš esmės pakartojo raštu pateiktus paaiškinimus.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Seimas 1994 m. liepos 18 d. priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo“. Šio įstatymo 71 straipsniu ATPK buvo papildytas 1302 straipsniu „Transporto priemonių vairuotojų sistemingas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“, kuriame nustatyta:

„Sistemingas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, tai yra padarymas per vienerius metus keleto pažeidimų, numatytų šio kodekso 124 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1241 straipsnio pirmojoje, trečiojoje ir penktojoje dalyse, 125 straipsnyje, už kuriuos skiriamų balų suma yra dešimt ir daugiau, –

užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vieneriems metams.

Pastaba. Skiriant administracinę nuobaudą, pažeidimas kartu įvertinamas balais: už pažeidimą, numatytą šio kodekso 124 straipsnio antrojoje dalyje – vienas balas, trečiojoje dalyje – keturi balai, ketvirtojoje dalyje – šeši balai, penktojoje dalyje – aštuoni balai, 1241 straipsnio pirmojoje dalyje – keturi balai, trečiojoje dalyje – keturi balai, penktojoje dalyje – aštuoni balai, 125 straipsnyje – aštuoni balai.“

Pareiškėjas abejoja, ar ATPK 1302 straipsnis (1994 m. liepos 18 d. redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

  1. Seimas 2000 m. vasario 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2000, Nr. 22-552). Šio įstatymo 165 straipsniu ATPK 1302 straipsnis buvos pakeistas ir papildytas.

Pagal pareiškėjo prašymą Konstitucinis Teismas tirs, ar Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai neprieštarauja ATPK 1302 straipsnis (1994 m. liepos 18 d. redakcija).

  1. Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta: „Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.“

Ši Konstitucijos nuostata, kaip ir kitų Konstitucijos 31 straipsnio dalių normos, yra skirtos teisingumo principų įgyvendinimui baudžiamojoje teisenoje (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 10 d. nutarimas).

Kartu pažymėtina, kad Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalies nuostatoje atsispindi teisės principas non bis in idem: asmuo negali būti baudžiamas antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą. Minėtas principas nereiškia, kad už teisės pažeidimą asmeniui apskritai negali būti taikomos skirtingos teisinės atsakomybės rūšys, taip pat kad už nusikaltimą jam negali būti taikoma pagrindinė ir papildoma bausmė, o už administracinį teisės pažeidimą – pagrindinė ir papildoma administracinė nuobauda.

  1. ATPK 1302 straipsnyje (1994 m. liepos 18 d. redakcija) pavartota formuluotė „padarymas per vienerius metus keleto pažeidimų <...>, už kuriuos skiriamų balų suma yra dešimt ir daugiau, – užtraukia vairuotojams teisės vairuoti transporto priemones atėmimą“ gali sudaryti įspūdį, jog jame yra numatytas savarankiškas administracinis teisės pažeidimas, kurį sudaro per vienerius metus padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų visuma. Tačiau aiškinant ginčijamame straipsnyje nustatyto teisinio reguliavimo turinį pažymėtina, kad straipsnio pastaboje pavartota formuluotė „skiriant administracinę nuobaudą, pažeidimas kartu įvertinamas balais“ reiškia, jog šiame straipsnyje nėra numatytas atskiras Kelių eismo taisyklių pažeidimas – jame yra nustatyta papildoma sankcija už paskutinį Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai asmuo per vienerius metus padaro keletą ATPK 124 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 1241 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse, 125 straipsnyje numatytų pažeidimų, už kuriuos skiriamų balų suma yra dešimt ir daugiau. Už kiekvieną iš šių pažeidimų asmuo yra baudžiamas pagal atitinkamus ATPK straipsnius (jų dalis). Už paskutinį iš šių pažeidimų asmuo yra traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal atitinkamą ATPK straipsnį (jo dalį), pagal ATPK 1302 straipsnį jam taip pat yra taikoma sankcija – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas vieneriems metams.
  2. Kelių eismo taisyklių pažeidimų įvertinimas balais nėra administracinė nuobauda. Pagal ATPK nustatytą teisinį reguliavimą asmuo, padaręs paskutinį iš 1302 straipsnyje (1994 m. liepos 18 d. redakcija) numatytų teisės pažeidimų, yra baudžiamas pagrindine administracine nuobauda (bauda) pagal atitinkamą ATPK straipsnį (jo dalį) bei papildoma administracine nuobauda pagal ATPK 1302 straipsnį. Taigi ATPK 1302 straipsnyje (1994 m. liepos 18 d. redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, kad asmuo yra antrą kartą baudžiamas už tą pačią veiką – teisės pažeidimą, už kurį jis jau buvo nubaustas administracine nuobauda. Šitaip interpretuojamas ginčijamame ATPK straipsnyje nustatytas teisinis reguliavimas nepažeidžia principo non bis in idem.
  3. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad ATPK 1302 straipsnis (1994 m. liepos 18 d. redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 53, 54, 55 ir 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 straipsnis (1994 m. liepos 18 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:

 

Egidijus Jarašiūnas                             Egidijus Kūris                                    Zigmas Levickis

 

Augustinas Normantas                       Vladas Pavilonis                                Jonas Prapiestis

 

Vytautas Sinkevičius                          Stasys Stačiokas                               Teodora Staugaitienė