Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, KARINIŲ PRATYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ATITIKTĮ KONSTITUCIJAI

 2002 m. balandžio 24 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Egidijaus Jarašiūno, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Augustino Normanto, Jono Prapiesčio, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė teisėjo Kęstučio Lapinsko pranešimą apie atliktą išankstinį tyrimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės 2002 m. balandžio 19 d. prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat Lietuvos Respublikos konstituciniam aktui „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Seimas 2002 m. sausio 15 d. priėmė Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2002, Nr. 13-465). Seimo narių grupė 2002 m. balandžio 19 d. kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar minėto įstatymo 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys bei 14 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 20 punktui, 84 straipsnio 16 punktui, 142 straipsniui, taip pat Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ nutariamosios dalies 3 punktui.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

Pagal Konstitucijos 106 straipsnį teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą turi ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, t. y. ne mažiau kaip 29 Seimo nariai. Seimo narių valia kreiptis į Konstitucinį Teismą turi būti išreikšta aiškiai ir nedviprasmiškai.

Minėtą prašymą pasirašė 40 Seimo narių, tačiau 9 Seimo narių pavardės su parašais prašyme yra išbrauktos. Po visais šiais parašais yra įrašas „Parašų tikrumą tvirtinu“, pasirašytas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko A. Paulausko. Kiek Seimo narių parašų yra patvirtinta ir kada tai padaryta, nėra nurodyta. Konstituciniame Teisme Seimo narių grupės prašymas gautas 2002 m. balandžio 19 d. Tą pačią dieną Konstituciniame Teisme gautas Seimo Pirmininko A. Paulausko 2002 m. balandžio 18 d. raštas Nr. 010-387, kuriuo informuojama, kad „paaiškėjus papildomoms aplinkybėms Lietuvos Respublikos Seimo nariai J. Budrevičius, V. Popovas ir R. Sinkevičius anuliavo savo parašus dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl įstatymo Nr. IX-703 – Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymo“. Prie šio rašto pridėtas Seimo narių 2002 m. balandžio 18 d. prašymas Seimo narių grupės atstovui Seimo nariui E. Klumbiui, kuriuo prašoma anuliuoti jų parašus kreipimesi į Konstitucinį Teismą dėl minėto įstatymo atitikties Konstitucijai.

Pažymėtina, kad sprendžiant, ar prašymą padavė tas subjektas, kuris pagal Konstitucijos 106 straipsnį turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą, būtina nustatyti, ar prašymą pasirašė tiek Seimo narių, kiek numatyta Konstitucijos 106 straipsnyje.

Konstituciniam Teismui 2002 m. balandžio 19 d. paduotame prašyme valią kreiptis į Konstitucinį Teismą aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė tik 28 Seimo nariai, t. y. mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių. Tai neatitinka Konstitucijos 106 straipsnyje nustatyto reikalavimo. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą tai, kad prašymą pasirašė ir padavė mažiau kaip 1/5 Seimo narių, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti tokį prašymą.

Konstitucinis Teismas pažymi, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalį Seimo narių parašus turi patvirtinti Seimo Pirmininkas ar jo pavaduotojas. Ši Konstitucinio Teismo įstatymo nuostata reiškia ir tai, kad Seimo Pirmininkas ar jo pavaduotojas, savo parašu tvirtindamas Seimo narių parašus, turi nurodyti tvirtinamų parašų skaičių, taip pat parašų patvirtinimo datą. Pats Seimo narių pavardžių sąrašas su parašais turi būti tvarkingas, jame neturi būti jokių braukymų ar taisymų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti priimti nagrinėti Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės 2002 m. balandžio 19 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, karinių pratybų ir kitų renginių įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys bei 14 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 20 punktui, 84 straipsnio 16 punktui, 142 straipsniui, taip pat Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ nutariamosios dalies 3 punktui.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Egidijus Jarašiūnas

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Augustinas Normantas

                                                                                                        Jonas Prapiestis

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas