Dėl prašymo dalies priėmimo, jo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL PAREIŠKĖJO REGIONŲ ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO 3 DALIES (2023 M. BIRŽELIO 29 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 1 DALIES (2023 M. BIRŽELIO 29 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI DALIES PRIĖMIMO, DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2024 m. sausio 24 d. Nr. KT9-S9/2024
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Tomo Davulio, Gintaro Godos, Aurelijaus Gutausko, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Stasio Šedbaro,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-25/2023.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo (nuo 2024 m. sausio 1 d. Regionų administracinis teismas) prašymas Nr. 1B-25/2023 ištirti, ar „Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. akto redakcija) ir Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. akto redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio 4 punktu papildyto 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 punktų nuostatoms.“

2. Pareiškėjas dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2022 m. birželio 30 d. redakcija) (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas), Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (2017 m. sausio 12 d. redakcija) (toliau – ir Konkurencijos įstatymas) kai kurių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi sustabdęs administracinę bylą, kurioje, be kita ko, nagrinėjamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo panaikinimo. Pareiškėjo nagrinėtoje administracinėje byloje ginčijamu nutarimu Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą dėl savivaldybės sprendimų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui dėl to, kad, priėmus pareiškėjo prašyme ginčijamą teisinį reguliavimą, nustatyta, jog tam tikrais atvejais savivaldybėms pavedant viešųjų paslaugų teikimą, nėra taikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai. Konkurencijos tarybos vertinimu, taip pakeitus pareiškėjo ginčijamą teisinį reguliavimą, atlikus tyrimą savivaldybė nebegalėtų būti įpareigota panaikinti ar pakeisti atitinkamus savo sprendimus ir atlikti konkurencingą procedūrą, todėl atitinkamas tyrimas iš esmės pripažintas netikslingu.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

I

3. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą, teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, prašyme turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę, ar teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai (inter alia 2006 m. kovo 29 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d., 2021 m. kovo 24 d. sprendimai). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad iš Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto kyla reikalavimas, kad teismai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, neapsiribotų vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, bet aiškiai nurodytų, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kiek, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai pagrįstų aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (inter alia 2017 m. vasario 9 d., 2019 m. sausio 10 d. sprendimai, 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. KT151-S136/2022).

Prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai nenurodžius inter alia teisinių motyvų, pagrindžiančių pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms, ir tokį prašymą priėmus nagrinėti Konstituciniame Teisme bei pagal jį pradėjus bylą, būtų suvaržytos ir suinteresuoto asmens – valstybės institucijos, išleidusios ginčijamą teisės aktą, teisės, nes suinteresuotam asmeniui taptų sunkiau teikti paaiškinimus dėl pareiškėjo argumentų ir rengtis teisminiam nagrinėjimui (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2012 m. balandžio 25 d., 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimai); tokiu atveju nebūtų sudaryta sąlygų suinteresuotam asmeniui pateikti savo argumentus, kodėl pareiškėjo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai laikytinos nepagrįstomis (inter alia 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimas, 2022 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. KT51-S47/2022).

4. Pareiškėjas prašo ištirti, be kita ko, Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

4.1. Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio „Viešųjų paslaugų teikimo administravimas“ 3 dalyje (2023 m. birželio 29 d. redakcija) nustatyta: „Kai viešosios paslaugos teikimas yra ūkinė veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, turi būti įgyvendinti šio įstatymo 56 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais šio įstatymo 56 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai nėra taikomi.“

4.2. Pareiškėjas šio teisinio reguliavimo konstitucingumu abejoja iš esmės dėl to, kad juo įtvirtinta nuostata, pagal kurią savivaldybės, pavesdamos viešųjų paslaugų teikimą viešųjų paslaugų teikėjui, yra nesaistomos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytos prievolės užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Taigi, kaip matyti iš pareiškėjo prašymo visumos, nors pareiškėjas prašo ištirti Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, iš tikrųjų jis abejoja jos konstitucingumu tik tiek, kiek pagal ją šio įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais nėra taikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai.

5. Pareiškėjas, grįsdamas savo abejones ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumu, be kita ko, nurodo, kad Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalyje (2023 m. birželio 29 d. redakcija) įtvirtinta nuostata, pagal kurią savivaldybės, pavesdamos viešųjų paslaugų teikimą viešųjų paslaugų teikėjui, yra nesaistomos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytos prievolės užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir dėl to gali priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kuriais privilegijuojami arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tad toks teisinis reguliavimas, pareiškėjo nuomone, galimai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Prašyme pažymima, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu savivaldybėms leista pačioms (per jų įsteigtas įstaigas) valdyti už jų biudžeto lėšas pastatytus nekilnojamojo turto objektus netaikant konkurencingos procedūros, taip pat išimtinai savo įsteigtiems juridiniams asmenims pavesti teikti viešąsias paslaugas nesilaikant konkurencingos procedūros. Tokiu teisiniu reguliavimu, pareiškėjo nuomone, viešųjų paslaugų teikėjui suteikta išskirtinė galimybė vykdyti tam tikrą veiklą (teikti viešąsias paslaugas), juo nėra įtvirtinta savivaldybių pareiga teritorinei bendruomenei būtinų viešųjų paslaugų teikimą organizuoti taip, kad nebūtų monopolizuota tokių viešųjų paslaugų teikimo rinka, nebūtų paneigtas šios rinkos dalyvių lygiateisiškumas, taip pat kad būtų užtikrintas tokių viešųjų paslaugų prieinamumas, teikimo nepertraukiamumas ir gera kokybė. Todėl toks teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjo, prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims.

Pareiškėjas pažymi ir tai, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu sudarius sąlygas vienai viešojo administravimo subjektų grupei – savivaldybėms – nesilaikyti konkurencingų procedūrų paskiriant savo kontroliuojamą viešųjų paslaugų teikėją atlikti savivaldybei pavestas funkcijas, susijusias su vandens tiekimu, nuotekų valymu, šilumos tiekimu, atliekų tvarkymu, keleivių vežimu, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugomis, galimai nesudaroma prielaidų šių paslaugų finansavimui skirtas lėšas naudoti efektyviai ir racionaliai. Tad tokiu teisiniu reguliavimu, pasak pareiškėjo, taip pat galimai pažeidžiamos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos.

6. Konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją šio įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais nėra taikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai, yra pagrįstas teisiniais argumentais.

7. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis atitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir yra priimtina nagrinėti Konstituciniame Teisme.

II

8. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitiktį Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

8.1. Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (2023 m. birželio 29 d. redakcija) nustatyta: „Šiuo įstatymu draudžiama ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio jų ūkinė veikla, išskyrus atvejus, kai šiame įstatyme ar kituose įstatymuose, skirtuose atskiroms ūkinės veiklos sritims, numatomos išimtys. Šiuo įstatymu taip pat draudžiama viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, ribojančius konkurenciją, išskyrus šiame įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytus atvejus.“

Taigi, Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) nuostatomis įtvirtintas draudimas ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, taip pat atskiras draudimas viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, ribojančius konkurenciją, ir suteikta galimybė taikyti šių draudimų išimtis, jeigu tai nustatyta tam tikruose įstatymuose.

8.2. Pareiškėjas savo abejones šio teisinio reguliavimo konstitucingumu grindžia iš esmės tuo, kad pagal šį teisinį reguliavimą savivaldybės yra nesaistomos Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatytos prievolės užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir dėl to gali priimti sąžiningą konkurenciją pažeidžiančius teisės aktus. Kitaip tariant, pareiškėjas, grįsdamas savo abejones Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) konstitucingumu, pateikia tuos pačius argumentus, kaip ir grįsdamas savo prašyme išdėstytas abejones dėl Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitikties Konstitucijai.

Taigi, pareiškėjas nepateikia atskirų, savarankiškų argumentų savo pozicijai dėl Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui pagrįsti.

8.3. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų, kodėl Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (2023 m. birželio 29 d. redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriuo nukreipiama į kituose įstatymuose įtvirtintas minėtų draudimų išimtis, vertintinas kaip toks, kuriuo savaime ribojama sąžininga konkurencija ir pažeidžiamos pareiškėjo nurodytos Konstitucijos nuostatos bei konstituciniai principai. Pareiškėjas taip pat nenurodo ir nepateikia teisinių argumentų, kodėl pagal Konstituciją įstatymu apskritai negali būti numatytos jokios draudimo ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, taip pat atskiro draudimo viešojo administravimo subjektams priimti sprendimus, ribojančius konkurenciją, išimtys, kodėl tokios išimtys negali būti numatytos Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje (2023 m. birželio 29 d. redakcija) nurodytuose įstatymuose.

8.4. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyto reikalavimo teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisinius argumentus.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 punktą, prašymas, neatitinkantis Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, yra grąžintinas pareiškėjui. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį, prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija).

III

11. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) ir Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitiktį „Konstitucijos 150 straipsnio 4 punktu papildyto 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 punktų nuostatoms“.

11.1. Konstituciniame akte „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (toliau – ir Konstitucinis aktas), be kita ko, nustatyta:

„1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.

2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.“

11.2. Kaip matyti iš pareiškėjo prašyme pateiktų argumentų visumos, pareiškėjas ginčijamo teisinio reguliavimo konstitucingumu šiuo aspektu abejoja iš esmės dėl to, kad ginčijamomis nuostatomis, pasak pareiškėjo, nenustatyta tai, kas turėtų būti nustatyta pagal atitinkamas Europos Bendrijų steigimo sutarties nuostatas (nenustatyta, kad konkurencijos ribojimas turi atitikti bendrus interesus, ribojimas turi nekeisti teisių ir laisvių esmės ir turi neprieštarauti proporcingumo principui), taip pat dėl to, kad jomis, pasak pareiškėjo, nesilaikant Europos Bendrijų steigimo sutarties nuostatų, savivaldybės, sudarančios vidaus sandorius dėl viešųjų paslaugų teikimo, privilegijuojamos kitų viešojo administravimo subjektų atžvilgiu. Šiame kontekste pareiškėjas taip pat remiasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatomis

Taigi, iš pareiškėjo prašyme pateiktų argumentų visumos matyti, kad Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) ir Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) konstitucingumu šiuo aspektu jis abejoja iš esmės dėl to, kad tokių teisės aktų nuostatos, pareiškėjo manymu, nedera su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis, tarp jų yra kolizija.

11.3. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijoje Europos Sąjungos teisės atžvilgiu yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytu Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją (inter alia 2006 m. kovo 14 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 8 d. sprendimas2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas).

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad, pagal Konstituciją, jis netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. KT18-A-S18/2021, 2022 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2022). Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs ir tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir Europos Sąjungos teisės normų kolizija yra teisės taikymo klausimas (inter alia 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT70-A-S65/2020, 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT193-A-S178/2020, 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. KT98-A-S89/2022); pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2022 m. sausio 19 d. sprendimas Nr. KT11-A-S11/2022). Prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

11.4. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

12. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymo dalį dėl Vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) ir Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies (2023 m. birželio 29 d. redakcija) atitikties „Konstitucijos 150 straipsnio 4 punktu papildyto 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 punktų nuostatoms“.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsniu, 28 straipsnio 1 dalimi, 67 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 70 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Priimti nagrinėti pareiškėjo Regionų administracinio teismo prašymą Nr. 1B-25/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija) tiek, kiek pagal ją šio įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais nėra taikomi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai ir draudimai.

2. Grąžinti pareiškėjui Regionų administraciniam teismui prašymą Nr. 1B-25/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, 120 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija).

3. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo Regionų administracinio teismo prašymą Nr. 1B-25/2023 ištirti, ar „Konstitucijos 150 straipsnio 4 punktu papildyto 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1 ir 2 punktų nuostatoms“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 55 straipsnio 3 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija), Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis (2023 m. birželio 29 d. redakcija).

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Tomas Davulis
                                                         Gintaras Goda
                                                         Aurelijus Gutauskas
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Stasys Šedbaras