Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2023 m. balandžio 11 d. Nr. 2B-24
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-9/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkto (2020 m. birželio 25 d. redakcija) nuostata „[N]epriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos <...> įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota <...> Europos Sąjungos finansine parama <...>“ tiek, kiek pagal ją privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma neterminuotai ir nenustačius diferencijuoto joje nurodytų nepriklausomų šilumos gamintojų vertinimo galimybės,

ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 7/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda