Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2023 m. kovo 21 d. Nr. 2B-15
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s  pareiškėjo Regionų apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 1B-6/2023 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 daliai, 109 straipsniui neprieštarauja (neprieštaravo):

– Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo 3 straipsnis (2008 m. gruodžio 19 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo (2021 m. lapkričio 25 d. redakcija) 3 straipsnis tiek, kiek juose nėra (nebuvo) nustatyti aiškiai apibrėžti kriterijai ar ekonominiai rodikliai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama tvirtinant ateinančių finansinių metų teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį;

– Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo (2021 m. lapkričio 25 d. redakcija) 4 straipsnio 3 dalis tiek, kiek pagal jas teisėjų pareiginė alga apskaičiuojama šio įstatymo priede nustatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš bazinio dydžio, neatsižvelgiant į aiškiai apibrėžtus kriterijus ar ekonominius rodiklius,

ir  byla  p r a d e d a m a   r e n g t i   Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 5/2023.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas                       Gintaras Goda