Dėl prašymo grąžinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 131, 203 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI GRĄŽINIMO

2022 m. lapkričio 23 d. KT142-S129/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą Nr. 1B-15/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas Seimo narių grupės prašymas Nr. 1B-15/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo (toliau – ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas) 6 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, 69 straipsnio 1 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

2. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 1 punktą, ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai neprieštarauja Konstitucijai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 58 punktą, nurodytą 1/5 visų Seimo narių grupę sudaro ne mažiau kaip 29 Seimo nariai.

2.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalį (2021 m. birželio 17 d. redakcija), Seimo narių grupės prašymą pasirašo visi Seimo nariai, kurie su prašymu kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kartu nurodydami savo grupės atstovą (atstovus); Seimo narių parašai turi būti patvirtinti Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo parašu. Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 dalyje taip pat nustatyta, kad atstovu pagal įstatymą laikomas ir Seimo narių grupei atstovaujantis Seimo narys (nariai), kurį (kuriuos) savo prašyme nurodo pasirašydami po juo visi Seimo nariai, kurie kreipiasi į Konstitucinį Teismą, jeigu jų parašai patvirtinti Seimo Pirmininko arba jo pavaduotojo.

2.2. Pažymėtina, kad pareiškėjos prašyme pateikti Seimo narių parašai nėra patvirtinti Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo parašu. Taigi pareiškėjos prašymas neatitinka minėto Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 2 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija) nustatyto reikalavimo.

3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) prie prašymo pridedamas ginčijamo teisės akto (jo nuostatos) tekstas (3 dalies 1 punktas), prašymas ir šio straipsnio 3 dalyje nurodyti jo priedai Konstituciniam Teismui pateikiami šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka (5 dalis (2021 m. birželio 17 d. redakcija)).

3.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 411 straipsnio (2021 m. birželio 17 d. redakcija) 1 dalyje nustatyta, kad asmenys turi teisę pateikti šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamus prašymus, paklausimus ir kitus su jų nagrinėjimu susijusius dokumentus Konstituciniam Teismui per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu arba tiesiogiai. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 411 straipsnio (2021 m. birželio 17 d. redakcija) 3 dalį, dokumentai, susiję su šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamais prašymais ir paklausimais, įteikiami:

1) per E. pristatymo sistemą. Jeigu E. pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutė yra neaktyvi, dokumentas siunčiamas per E. pristatymo sistemą, bet įteikiamas kaip registruotoji pašto siunta;

2) kitomis elektroninių ryšių priemonėmis;

3) registruotąja pašto siunta.

3.2. Pagal Konstitucinio Teismo reglamento 68 punktą, prie prašymo ištirti, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai, pridedamas ginčijamo teisės akto (jo dalies) tekstas, paskelbtas Teisės aktų registre arba kitame oficialiame šaltinyje.

3.3. Pažymėtina, kad pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui buvo pateiktas registruotąja pašto siunta. Pažymėtina ir tai, kad prie pareiškėjos prašymo nebuvo pridėta nei ginčijamo teisės akto (jo nuostatos) tekstas, nei kiti jo priedai, nors prašyme nurodyta, kad pridedamos nurodytų dokumentų elektroninės kopijos.

Taigi pareiškėjos prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 dalies 1 punkte, 5 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija), Konstitucinio Teismo reglamento 68 punkte nustatytų reikalavimų.

4. Šio prašymo kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 8 punktą, prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, kuriuo kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

4.1. Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, prašyme turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai. Vadinasi, prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti aiškiai nurodyti konkretūs teisės akto straipsniai (jų dalys), punktai, kurių atitiktimi Konstitucijai pareiškėjas abejoja, taip pat konkrečios Konstitucijos nuostatos – normos ir (arba) principai, kuriems, pareiškėjo nuomone, prieštarauja konkrečiai nurodyti ginčijamo teisės akto straipsniai ar punktai. Prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį taip pat turi būti aiškiai nurodyti teisiniai motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto atitikties konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms. Priešingu atveju prašymas ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį laikytinas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio reikalavimų (inter alia 2009 m. spalio 29 d., 2015 m. gruodžio 30 d., 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimai).

4.2. Kaip minėta, pareiškėja ginčija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies atitiktį Konstitucijos 46 straipsniui, 69 straipsnio 1 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Pažymėtina, kad pareiškėja, nors prašyme nurodo abejojanti, ar ginčijama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostata neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsniui, ji nepateikia teisinių argumentų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 46 straipsnio 3, 5 dalims. Pareiškėja taip pat nepateikia teisinių argumentų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 70 straipsnio 1 daliai.

4.3. Vadinasi, pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas tiek, kiek nurodyta, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų.

5. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas neatitinka minėtų Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 8 punkte, 2 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija), 3 dalies 1 punkte, 5 dalyje (2021 m. birželio 17 d. redakcija) nustatytų reikalavimų.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį, prašymas, neatitinkantis Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, yra grąžintinas pareiškėjui; prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti trūkumai.

7. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti, ar Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Konstitucijos 46 straipsniui, 69 straipsnio 1 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsniu, 66 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 70 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo narių grupei prašymą Nr. 1B-15/2022 ištirti, ar Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo 6 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui, 69 straipsnio 1 daliai, 70 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė