Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-90/2022

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. KT140-A-S127/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-90/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsniui, 21 straipsnio 3 daliai, 23 straipsniui, 31 straipsnio 2–5 dalims, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 51 straipsnio 2 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija).

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2022 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi netenkino Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teikimo dėl pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Lietuvos apeliacinis teismas galutine ir neskundžiama 2022 m. rugsėjo 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą ir Kauno apygardos teismo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 26 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

Savo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėjas iš esmės grindžia tuo, kad, jo nuomone, pagal BK 51 straipsnio 2 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę nustatytomis sąlygomis pakeičiant terminuoto laisvės atėmimo bausme ir dėl to nuteistajam skiriant ne trumpesnę nei penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, asmeniui skiriama nauja, „pakartotinė“ bausmė už tą patį nusikaltimą, taigi asmuo už tą patį nusikaltimą yra baudžiamas antrą kartą.

5.1. Pažymėtina, kad, kaip minėta, Kauno apygardos teismas 2022 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi netenkino Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos teikimo dėl pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

5.2. Taigi Kauno apygardos teismui 2022 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi atsisakius pareiškėjui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti į terminuoto laisvės atėmimo bausmę, pareiškėjui nebuvo nustatytas kitoks nei jo apkaltinamajame nuosprendyje nurodytas bausmės terminas. Vadinasi, ginčijamu teisiniu reguliavimu negalėjo būti pažeistos pareiškėjo teisės jo nurodytu aspektu.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją, minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. KT134-A-S124/2020, 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. KT118-A-S108/2022).

5.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) konstitucingumo.

5.5. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

5.6. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

6. Pareiškėjo prašymo kontekste taip pat paminėtina, kad analogiškais argumentais grindžiamą prašymą ištirti BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, pateiktą asmens, kuriam, skirtingai nei pareiškėjui, laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė buvo pakeista į terminuoto laisvės atėmimo bausmę, Konstitucinis Teismas 2022 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. KT71-A-S65/2022 atsisakė priimti konstatavęs, kad prašyme nėra tyrimo dalyko. Konstitucinis Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra skiriama nauja bausmė už tą patį nusikaltimą; pagal šią nuostatą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė įstatyme nustatytomis sąlygomis pakeičiama kita, švelnesne bausme.

Nurodytame sprendime Konstitucinis Teismas taip pat pažymėjo, kad bendro pobūdžio teiginiai, kaip antai „teisinis reguliavimas <...> neleidžia teismams vykdyti tokio teisingumo, kokio iš jų tikisi Konstitucija ir ją priėmusi tauta“, „teismas yra visiškai suvaržytas tiek pačiu bausmės termino minimumu, tiek ir jokių kitų galimybių priimti teisingą procesinį sprendimą nebuvimu“, „teismas volens nolens nebegali teisingai išnagrinėti bylos dėl paties teisinio reguliavimo ydingumo“, negali būti vertinami kaip teisiniai argumentai, pagrindžiantys pareiškėjo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-90/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Giedrė Lastauskienė
                                                         Vytautas Mizaras
                                                         Algis Norkūnas
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė