LRKT 30
Teismo sudėtis
Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-94/2022

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. KT138-A-S125/2022
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-94/2022.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo pripažinti prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 350 straipsnio 4 dalį tiek, kiek joje nustatyta, kad nutartį, kuria išsprendžiamas kasacinio skundo priėmimo klausimas, sudaro inter alia glaustai išdėstyti motyvai, kuriais remiantis kasacinis skundas priimamas arba jį atsisakoma priimti.

2. Lietuvos apeliacinis teismas 2022 m. vasario 24 d. sprendimu panaikino Kauno apygardos teismo 2021 m. kovo 9 d. sprendimą civilinėje byloje dėl skolos priteisimo ir priėmė naują sprendimą. Pareiškėja, nesutikdama su minėtu Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu, pateikė kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. balandžio 14 d., 2022 m. gegužės 4 d., 2022 m. gegužės 31 d. priimtomis teisėjų atrankos kolegijos nutartimis atsisakyta priimti pareiškėjos kasacinius skundus, kaip neatitinkančius CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2022 m. rugsėjo 30 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CPK 350 straipsnio „Kasacinio skundo priėmimo tvarka“ 4 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad nutartį, kuria išsprendžiamas kasacinio skundo priėmimo klausimas, sudaro inter alia glaustai išdėstyti motyvai, kuriais remiantis kasacinis skundas priimamas arba jį atsisakoma priimti.

5.1. Grįsdama savo abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai pareiškėja nurodo, kad nuostata, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui leidžianti atsisakymo priimti kasacinį skundą argumentus išdėstyti glaustai, sudaro prielaidas taip sutrumpinti motyvus, kad jų iš esmės nelieka, taigi asmuo praranda galimybę žinoti, kokiais argumentais remdamasis teismas priėmė procesinį sprendimą. Pasak pareiškėjos, jos kasacinius skundus atsisakyta priimti nepakankamai motyvuotomis nutartimis, dėl to, nežinodama išsamių atsisakymo priimti kasacinį skundą motyvų, pareiškėja negalėjo tinkamai pateikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patikslinto, papildyto ar naujo kasacinio skundo ir taip buvo pažeistos jos konstitucinės teisės.

5.2. Šio prašymo kontekste pažymėtina, kad įsiteisėjusių procesinių sprendimų peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai, kasaciniam skundui keliami reikalavimai nustatyti CPK 346, 347 straipsniuose. CPK 346 straipsnyje nustatyta, kad kasacija galima tik tuo atveju, kai yra šio straipsnio 2 dalyje išvardyti pagrindai: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda. Pagal CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kasaciniame skunde turi būti nurodyti inter alia išsamūs teisiniai argumentai, kurie patvirtina CPK 346 straipsnyje nurodytų kasacijos pagrindų buvimą. Pažymėtina, kad CPK 350 straipsnio 2 dalyje (su 2011 m. birželio 21 d. pakeitimu) įtvirtinti konkretūs atsisakymo priimti kasacinį skundą pagrindai.

5.3. Įvertinus pareiškėjos prašymo turinį, konstatuotina, kad ginčydama CPK 350 straipsnio 4 dalies tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai pareiškėja iš esmės nesutinka su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos kolegijos vertinimu, kad kasaciniuose skunduose pareiškėjos nurodyti argumentai nepatvirtino CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų buvimo.

5.4. Darytina išvada, kad pareiškėja kvestionuoja dėl jos priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. balandžio 14 d., 2022 m. gegužės 4 d., 2022 m. gegužės 31 d. nutartis ir kelia CPK 350 straipsnio 4 dalies tiek, kiek pareiškėjos nurodyta, taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jos atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; pagal Konstituciją, Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; nagrinėjamose bylose taikydami įstatymus, kitus teisės aktus, juose vartojamas sąvokas turi aiškinti nagrinėjantys bylas teismai. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2021 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. KT112-A-S103/2021, 2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT156-A-S145/2021, 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KT189-A-S175/2021).

7. Šio prašymo kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinis imperatyvas, kad teisingumą vykdo tik teismai, taip pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad kiekvienas teismo baigiamasis aktas turi būti grindžiamas teisiniais argumentais (motyvais); argumentavimas turi būti racionalus – teismo baigiamajame akte turi būti tiek argumentų, kiek jų pakaktų šiam teismo aktui pagrįsti (inter alia 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai).

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-94/2022.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė

                                                         Gintaras Goda

                                                         Vytautas Greičius

                                                         Danutė Jočienė

                                                         Giedrė Lastauskienė

                                                         Vytautas Mizaras

                                                         Algis Norkūnas

                                                         Daiva Petrylaitė

                                                         Janina Stripeikienė